Doktrin Hari Sabat: Bab 5 (5.2 – Menetapkan Perkara yang Perlu Diberi Perhatian dalam Kehidupan Seharian oleh Penganut-penganut Agama Kristian dari Bangsa-bangsa Lain

5.2     Menetapkan perkara yang perlu diberi perhatian dalam kehidupan seharian oleh penganut-penganut agama Kristian dari bangsa-bangsa lain

1. Ayat Alkitab: Kis 15:4-29

6 Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. 7 Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran fikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka : “Hai saudara-saudara, kamu tahu, bahawa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. 8 Dan Allah, yang mengenal hati manusia, telah menyatakan kehendak-Nya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita, 9 dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. 10 Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk, yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? 11 Sebaliknya, kita percaya, bahawa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga.” 12 Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceriterakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. 13 Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus:… 19 “Sebab itu aku berpendapat, bahawa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka yang dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah, 20 tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah. 21 Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat.”…27 Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. 28 Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini: 29 Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat.”

2. Tarikh Kejadian: Kira-kira pada 49 Masihi, sewaktu Paulus kembali dari memberitakan Injil pada pertama kalinya kepada bangsa-bangsa lain.

3. Tempat Kajian: Yerusalem (2)

4. Proses Kejadian:

(A) Kedua-dua pihak yang bertelingkah tiba, dan bersidanglah mereka (4-6).

(B) Petrus memperkatakan pendapatnya (7-11)

(C) Paulus dan Barnabas memperkatakan pendapatnya (12)

(D) Yakobus menggunakan: Ams 9:11-12 (13-18)

(E) Yakobus menyentuh tentang perkara-perkara yang perlu diambil perhatian dalam kehidupan, dan bahawa hukum boleh didengar semasa pertemuan-pertemuan hari Sabat (19-21)

(F) Semua orang bersetuju dan memilih calon untuk mengisytiharkan keputusan ini ke pihak luar (22)

(G) Menulis surat pengumuman (23-29)

5. Renungan:

(A) Setelah peristiwa itu, kedua-duanya juga memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain di Ikonium:

Di Ikoniumpun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya (Kis 14:1)

Tidak lama kemudian, disebabkan terdapat pemercaya orang Yahudi yang mengatakan bahawa pemercaya-pemercaya dari bangsa lain juga perlu memegang konsep lama orang Yahudi sama seperti mereka, maka kerana itulah sidang di Yerusalem diadakan.

(B) Di dalam persidangan itu, semua orang menyokong Yakobus yang mengatakan bahawa pemercaya dari bangsa lain hanya perlu memberi perhatian kepada larangan-larangan:

(a) Kenajisan oleh berhala-berhala,

(b) Percabulan,

(c) Makan binatang yang mati dicekik (tanpa mengalirkan darah) dan darah.

(C) Perkara-perkara terperinci mengenai kepercayaan boleh diterap melalui khutbah pada hari Sabat dan seterusnya dilaksanakan kerana “sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat.[1]

Nampaknya para rasul beranggapan bahawa Kristian dari bangsa lain perlu memandang berat terhadap ibadah dan khutbah pada hari Sabat untuk membangunkan diri sendiri. Ini juga merupakan catatan mengenai para rasul mengajar Kristian dari bangsa lain untuk memegang hari Sabat, berkebaktian dan mendengar firman.

(D) Daripada bahagian ini yang memberikan petunjuk dan teladan penting kepada Kristian bangsa lain, ia menyentuh tentang kebaktian dan khutbah pada hari Sabat, akan tetapi tidak kelihatan sebarang suruhan tentang perubahan hari Sabat kepada hari Ahad supaya membezakan diri daripada orang Yahudi. Nampaknya jemaat dari bangsa-bangsa lain memegang hari Sabat dari awal sampai akhir dan tidak memegang hari Ahad.

(E) Oleh itu, bahagian Kitab ini tidak boleh digunakan untuk membuktikan bahawa jemaat para rasul atau bangsa lain pernah mengubah hari Sabat, iaitu memegang hari Ahad sebagai hari Tuhan.

—————-

[1] Semasa Tuhan Yesus memberitakan Injil di dalam dunia, Dia tidak menetapkan tempat pertemuan yang tetap. Oleh itu, “rumah ibadat” yang dimaksudkan dalam keempat-empat buku Injil ditujukan kepada rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Tetapi pada zaman rasul-rasul, para rasul mula mendirikan pertemuan yang tetap. Tempat itu juga mereka gelar sebagai “rumah ibadat” seperti panggilan yang digunakan oleh orang Yahudi. Kemudiannya dari rumah ibadat Yahudi lama-kelamaan disebut sebagai “rumah ibadat orang Yahudi” (Kis 13:5; 14:1; 17:1; 10). Lukas yang menulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul juga menulis demikian, begitu juga dengan rasul Yakobus (Yak 2:2).

Selain itu, dalam hati setiap pengarang buku pada Zaman Perjanjian Baru, perhimpunan pemercaya digelar sebagai “jemaat”. (ekklesia, Chinese Union Version kebanyakkannya menterjemahkannya sebagai jemaat “jiao hui” (教会), bahasa Inggeris kebanyakkannya menterjemahkannya sebagai church). Dan bangunan yang digunakan untuk kegunaan pemercaya dalam melakukan ibadah dipanggil sebagai aula gereja (sunagogh Chinese Union Version menterjemahkannya sebagai rumah ibadat “hui tang” (会堂), bahasa Inggeris menterjemahkannya sebagai synagogue). Perbezaan kedua-duannya adalah sangat ketara, ianya jarang-jarang digunakan bersama.

Bahasa Yunani sunagogh berasal daripada sun (bersama) dan agogw (perhimpunan),maksud asalnya adalah:

  1. Tempat perhimpunan sebarang benda : seperti tempat berkumpulnya air. Terjemahan Septuagint (Kej 1: 9) dalam bahasa Yunani-Hendaklah segala air berkumpul pada satu tempat, (Mzm 22:16) juga menggunakan perkataan sepertinya. (Mzm 124:8) juga dianggap sebagai rumah ibadat. ‘Sejarah Yahudi Kuno’ oleh Josephus: 15, 346 juga menggunakan perkataan ini untuk menunjukkan tempat air berkumpul. ‘Jemaah Iblis’ ( Why 2:9, 3:9) juga menggunakan istilah ini.
  2. Tempat perhimpunan untuk sebarang ahli: Masyarakat Roma Yunani pada masa itu menggunakan perkataan ini untuk menunjukkan tempat perhimpunan bagi kebanyakan ahli.
  3. Tempat pertemuan yang khas digunakan oleh orang Yahudi: Sejak penghujung zaman raja-raja, berkemungkinan terdapat tempat pertemuan berdekatan dengan tempat tinggal orang Yahudi (termasuk pekan dan kampung Palestin), (Mzm 74:8) “tempat pertemuan Allah di negeri” berkemungkinan merupakan gereja pada masa itu. Sehinggalah kerajaan dimusnahkan, ditawan ke luar negara, dan tidak lagi dapat pergi ke Bait Allah untuk beribadah kepada Allah, imam yang berkobar-kobar dan orang Lewi mendirikan tempat-tempat pertemuan di kawasan berdekatan untuk kegunaan membaca Alkitab, menyembah kepada Allah dan mengadakan persahabatan; Pada kemudian hari, ia telah menjadi rumah ibadat orang Yahudi. Dengan galakan daripada ahli-ahli Taurat (seperti Ezra), maka rumah ibadat telah didirikan secara meluasnya di merata-rata tempat yang terdapat orang Yahudi. Sehinggalah pada zaman Roma Yunani, mereka menggunakan gelaran ini untuk menggelarkan tempat ibadat mereka sendiri. Inilah maksud rumah ibadat yang terdapat dalam keempat-empat kitab Injil dan bahagian depan kitab Kisah Para Rasul.
  4. Kis 19:8 ditujukan kepada tempat pertemuan yang khasnya dikunjungi murid Yohanes. Selama tiga bulan berturut-turut Paulus di Efesus (kira-kira ada 13 Sabat) berkemungkinan membicarakan perkara mengenai kerajaan Allah di dalam rumah ibadat murid Yohanes, di sinilah berlakunya hal mengenai penerimaan Roh Kudus sebelum ini. Sekiranya perkara ini berlaku di dalam rumah ibadat orang Yahudi, maka sudah tentu akan berlaku keadaan seperti dalam (Kis 9:20, 13:44), dianiaya dan diusir keluar.
  5. Tempat ibadah yang digunakan khas oleh Kristian: Bermula pada zaman rasul-rasul, para rasul juga mencontohi cara penggunaan orang Yahudi dengan menggelar tempat pertemuan sendiri sebagai rumah ibadat. Contohnya:

(A) Kis 15:21 Dalam persidangan Yerusalem, Yakobus mengatakan tentang permintaan asas kehidupan yang perlu dipegangi oleh Kristian dari bangsa-bangsa lain, rumah ibadat yang dikatakan pada masa itu terdapat orang yang membaca dan untuk mendapatkan pengetahuan kepercayaan pada tiap-tiap hari Sabat, ditujukan kepada rumah ibadat mereka sendiri. Kerana orang Yahudi telahpun menolak mereka daripada memberitakan Yesus di dalam rumah ibadat mereka.

(B) Kis 18:4 Semasa Paulus menggembala selama setahun setengah di Korintus, Paulus berbicara kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani dalam rumah ibadat mereka pada setiap hari Sabat juga. Sekiranya ia merupakan rumah ibadat orang Yahudi, maka tentu orang dari bangsa-bangsa lain yang tidak tahir tidak akan dibenarkan memasukinya untuk sekian lama. Apakah Paulus akan dibenarkan untuk menggunakan pentas khutbah dalam tempoh masa yang panjang untuk memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus dan tidak diusir? Apakah kepala rumah ibadat, (18.17, arcisunagogo”, setaraf dengan penguasa gereja pada masa kini), Sostenes diserbu dan dipukul oleh orang-orang Yahudi?

(C) Yak 2:2 Yakobus berkata semasa menasihati saudara-saudara agar jangan memandang muka: ada seorang masuk ke dalam “kumpulanmu” (rumah ibadatmu). Jelasnya ia ditujukan kepada rumah ibadat agama Kristian.

(Dibaca : 158 kali)


Gereja Yesus Benar Sabah

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *