Kerana Percaya, Bukan Kerana Melihat

Pendahuluan
Allah  terus membangun dan mempersiapkan kita dan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan, supaya kita hidup adalah kerana percaya, bukan kerana melihat. (2 Korintus 5: 5-7)

A. Yang diminta manusia adalah yang dapat dilihat

1. Manusia meminta bukti untuk percaya.

∆  Zakharia berkata: “Bagaimana aku tahu, bahawa hal ini akan terjadi?” (Lukas 1:13-20)

∆ Tomas berkata: “Sebelum aku melihat bekas paku pada tanganNya, sekali-kali aku tidak akan percaya.”  (Yohanes 20:25)

∆ Mereka yang kenyang kerana telah makan roti berkata: “Tanda apakah yang Engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepada-Mu?” (Yohanes 6:29-30)

∆  Yesus berkata: “Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya.” (Yohanes 4:48)

2. Orang yang tidak percaya akan mengejek dan memperolok-olokkan.

∆ Serdadu-serdadu berkata: “Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib, supaya kita lihat dan percaya.”  (Markus 15:32)

 ∆ Sesungguhnya orang ini telah melihat, mereka pun tidak  percaya. (Yohanes 6:36, 12:37) (Lukas 22: 67 )

B. Belajar “Melihat kerana iman”

1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. (Ibrani 11:1-2)

2. Mengalami dan mengetahui  Allah dengan  mata hati. (Efesus 1:18-23)

3. Elia percaya kepada firman Tuhan, telah mendengar “bunyi derau hujan”. (I Raja-raja 18:1,41-46)

4. Kerana iman maka Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja, ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. (Ibrani 11:27)

5. Telah melihat dan memahami “kemah tempat kediaman di bumi” dan “tempat  kediaman di sorga yang kekal”, sebab itu, berusaha supaya berkenan kepada Tuhan. (2 Korintus 5:1-9)

C. Membantu orang lain supaya  dapat  melihat  Allah

1. Berdoa meminta Tuhan membuka mata hati seseorang. (Efesus 1:15-18)

 ∆ Elisa berdoa supaya Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia malihat.” (2 Raja-raja 6:15)

2. Mempergunakan perkataan yang diajar oleh Roh. (1 Korintus 2:13)

∆ Bagaimanakah aku dapat mengerti, kalau tidak ada yang membimbing aku?”. (Kis 8:31)

 ∆ Jangan menghakimi saudaramu yang lemah iman, menasihati dan mengajar dalam segala hikmat. (Roma 14:1-6) (Kolose 1:28)

3. Memelihara kekudusan diri, tidak bercacat, memuliakan Tuhan. (Matius 5:13-16) (1 Petrus 2:12)

∆ Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada pada kamu. (1 Petrus 3:15)

∆ Dengan demikian semua orang akan tahu, bahawa kamu adalah murid-murid-Ku, iaitu jikalau kamu saling mengasihi. (Yohanes 13:35)

Kesimpulan

1. Kita diselamatkan dalam pengharapan.  Kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. ( Roma 8:24)

2. “Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya.” (Yohanes 20:28-29) “Jikalau engkau percaya, engkau akan memlihat kemulian Allah.” (Yohanes 11:40)

(Dibaca : 673 kali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *