Kitab Efesus Fasal 4 Hingga Fasal 6

Efesus Fasal Empat Hingga Fasal Enam: Ajaran-Ajaran Kehidupan

[1]   Prinsip-Prinsip Kehidupan ~ Semangat Kesatuan (4:1-10)

i. Hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan (4:1-3)

Δ        Rendah hati, lemah lembut dan sabar dalam segala hal (Kol 3:12)

Δ        Saling mengampuni di dalam kasih (Kol 3:13-14)

Δ        Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang (Rm 12:18)

ii. Akui bersama tujuh faktor utama kesatuan (4:4-6)

Δ        Hanya satu Roh (I Kor 12:4,13)

Δ        Hanya satu tubuh (I Kor 12:12-13)

Δ        Satu pengharapan yang sama (I Tim 4:8-10)

Δ        Hanya satu Tuhan (I Kor 8:7; I Tim 2:5)

Δ        Kepercayaan yang sama (Gal 1:7-9)

Δ        Baptisan yang sama (Rm 6:3-4)

Δ        Hanya satu Allah (I Kor 8:6)

iii. Kenalpasti prinsip masing-masing dikaruniai (4:7-10)

Δ        Menurut karunia yang Kristus berikan kepada setiap orang (Rm 12:3-5)

Δ        Kristus lahir dalam rupa manusia (Flp 2:6-7)

Δ        Oleh kayu salib, Kristus mengalahkan musuh (Ibr 2:14)

Δ        Kristus bangkit dari maut, bangkit terangkat ke Sorga (Kis 2:30-36)

Δ        Kristus mengaruniakan Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya (Yoh 16:7)

[2]   Kehidupan Gereja ~ Semangat Satu Tubuh (4:11-16)

i. Ada perbezaan dalam karunia (4:11)

Δ        Rasul: membangun dasar jemaat (I Kor 3:10-11)

Δ        Nabi: berkhotbah membangun jemaat (I Kor 14:1, 3)

Δ        Pemberita Injil: menginjil membawa orang kepada Tuhan (Kol 1:28-29)

Δ        Gembala: menggembala kawanan domba Tuhan (I Ptr 5:1-4)

Δ        Pengajar: mengajar orang mempelajari kebenaran (I Tim 2:7)

ii. Objektif yang sama (4:12-14)

Δ        Membangun tubuh Kristus (I Kor 3:6,8; I Ptr 4:10)

Δ        Mencapai kedewasaan penuh di dalam kebenaran (Ibr 5:14; 6:1)

Δ        Tidak disesatkan ajaran-ajaran sesat (Kol 2:2-4)

iii. Menjunjung Tuhan sebagai Kepala (4:15)

Δ        Kristus adalah Kepala Jemaat (Kol 1:18)

Δ        Saling membangun dengan kasih (Rm 15:2-3)

Δ        Bertumbuh di dalam segala hal (Kol 2:19)

iv. Rapih tersusun (4:16)

Δ        Kristus ialah Kepala Jemaat (I Kor 11:3)

Δ        Pemercaya ialah anggota-anggota tubuh Kristus (I Kor 12:27)

Δ        Masing-masing tunaikan pekerjaan pelayanan, saling membantu (Rm 12:4-8)

Δ        Tubuh semakin membesar (Lik 2:40,52)

Δ        Bangunkan diri di dalam kasih (I Kor 12:14-26)

[3]   Kehidupan Penyempurnaan Rohani ~ Semangat Kristiani (4:17-5:21)

i. Jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah (4:17-19)

Δ        Hidup terpisah dengan hidup Allah (Ef 2:1)

Δ        Fikiran sia-sia, hati bodoh dan keras (Rm 1:20-23)

Δ        Hati nurani menjadi tumpul akan melampiaskan nafsu (Rm 1:24, 26-32)

ii. Tanggalkan yang lama, kenakan yang baru (4:20-24)

Δ        Pelajari Kristus: mendengar firman, dididik dan pelajari kebenaran (II Tim 3:15-17)

Δ        Tanggalkan manusia lama: matikan anggota-anggota duniawi (Kol 3:5-9)

Δ        Perbaharui hati: tukarkan kepada hati yang baru (Yeh 36:26)

Δ        Kenakan manusia baru: mempunyai keadilan dan kekudusan kebenaran (Gal 5:16, 22)

iii. Jangan beri kesempatan kepada Iblis (4:25-28)

Δ        Buangkan segala dusta  (Mat 5:37)

Δ        Menjadi marah jangan sampai berbuat dosa (Yak 1:19-20)

Δ        Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu (Kej 4:5,8)

Δ        Berusaha sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik (Tit 3:8)

iv. Jangan mendukakan Roh Kudus (4:29-32)

Δ        Roh Kudus ialah meterai kita beroleh penebusan (II Kor 1:22; 5:5)

Δ        Jadilah kudus dan baik hati (Ams 10:32; 11:9)

Δ        Hidup berdamai seorang dengan yang lain (Rm 12:17-21)

Δ        Saling mengasihi (Kol 3:13-14)

v. Jadilah seperti anak-anak yang kekasih (5:1-7)

Δ        Jadilah kudus sama seperti Allah adalah kudus (I Ptr 1:14-16)

Δ        Hiduplah di dalam kasih (I Kor 8:1; 16:14)

Δ        Pegangilah tradisi orang-orang kudus (Ef 5:3-7; Gal 5:19-21)

vi. Jadilah seperti anak-anak terang (5:8-14)

Δ        Di dalan Tuhan adalah terang (Yoh 8:12)

Δ        Hasilkanlah buah-buah terang – kebaikan, keadilan dan kesetiaan

Δ        Bedakan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan Tuahn (Rm 12:2)

Δ        Harus disinari terang Tuhan (I Yoh 1:5-7)

vii. Jadilah seperti orang arif (5:15-21)

Δ        Awasi langkah kehidupan sendiri (Ams 14:15, 8)

Δ        Pergunakan waktu yang ada (Kol 4:5; Yoh 9:4-5)

Δ        Berusaha untuk mengertikan kehendak Tuhan (Kol 1:9-10)

Δ        Dipenuhi Roh Kudus (Ams 1:2, 3; Mzm 81:11)

Δ        Memuji Tuhan dengan segenap hati (Kol 3:16; Mzm 57:8-10)

Δ        Bersyukur kepada Allah di dalam nama Tuhan (Kol 3:17; I Ptr 4:11)

Δ        Takut akan Tuhan, tunduk seorang kepada yang lain (I Ptr 5:5)

[4]   Kehidupan Keluarga ~ Semangat Rohani (5:22-6:4)

i. Isteri tunduk kepada suami (5:22-24)

Δ        Suami ialah kepala isteri (I Ptr 2:1-6)

Δ        Sama seperti Kristus ialah Kepala Jemaat (I Kor 11:3)

Δ        Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus (I Ptr 2:18-19)

ii. Suami harus mengasihi isteri (5:25-33)

Δ        Sama seperti Kristus mengasihi jemaat (5:25-26)

Δ        Sama seperti mengasihi tubuh sendiri (5:28-30)

Δ        Keduanya menjadi satu daging (Kej 2:23-25)

*  Suami mengasihi isteri; isteri menghormati suami (5:33; Ams 31:23, 28-31; Kol 3:12-19)

iii Anak-anak harus menghormati ayah dan ibu (6:1-3)

Δ        Taatilah orang tua di dalam Tuhan (Kol 3:20)

Δ        Hormatilah ayah dan ibu (Kel 20:12; Mat 15:4-6)

Δ        Diberkati sewaktu di dunia (Ams 4:1-3)

iv. Ibubapa harus memelihara anak-anak (6:4)

Δ        Jangan membangkitkan amarah di hati anak-anak (Kol 3:21)

Δ        Mendidik berdasarkan ajaran-ajaran Tuhan (Ul 4:9-10; 6:4-9)

*  Realisasikan keluarga kristiani

[5]   Kehidupan Masyarakat ~ Semangat Keimanan (6:5-9)

i. Perihal hamba-hamba melayani tuan (6:5-8)

Δ        Taati tuan dengan hati yang taat kepada Kristus (Kol 3:22; I Ptr 3:18)

Δ        Sama seperti hamba-hamba Kristus taat kepada kehendak Allah (I Ptr 2:13-16)

Δ        Pasti beroleh upah dari tuan setimpal dengan yang dilakukan (Kol 3:24)

ii. Perihal tuan-tuan melayani hamba (6:9)

Δ        Harus melayani hamba-hamba dengan hati yang takut akan Tuhan (Flm 16-17)

Δ        Jangan memerintah atas mereka (I Ptr 2:17)

Δ        Harus berlaku adil terhadap hamba-hamba; jangan memihak (Kol 4:1)

[6]   Kehidupan Rohani ~ Semangat Ketenteraan (6:10-20)

i. Jadilah orang kuat di dalam Tuhan (I Kor 16:13; Yos 1:6-9)
ii. Kenalpasti musuh-musuh rohani (6:12; I Ptr 5:8)
iii. Kenakan seluruh perlengkapan rohani (6:11)

Δ        Berikatpinggangkan kebenaran – taat pada Tuhan (Mat 11:29-30)

Δ        Berbajuzirahkan keadilan – berlaku adil (I Tim 5:21)

Δ        Berkasutkan kerelaan memberitakan Injil – menginjil (II Tim 4:1-5)

Δ        Pergunakan perisai iman – perbuatan baik (I Ptr 2:11-12)

Δ        Kenakan ketopong keselamatan – bersandarkan kayu salib (Rm 8:32-39)

Δ        Pegangkan pedang Roh – memahami Firman Kebenaran (Ibr 12:4; Mat 4:1-11)

iv. Berdoa setiap waku di dalam Roh (6:18-20)

Δ        Berdoa dalam segala hal (Rm 8:26-27)

Δ        Berjaga-jaga sambil berdoa dengan tidak putus-putus (Mat 26:41; Luk 21:36)

Δ        Memohon untuk segala orang kudus (Yak 5:16)

Δ        Berdoa untuk para penginjil (II Tes 3:1-1)

Kata Penutup

i. Memperkenalkan pembawa surat (6:21-22)

Δ        Tikhikus, saudara kekasih yang setia melayani Tuhan

Δ        Akan memberitahu tentang keadaan Paulus

Δ        Inginkan dia menghibur hati para pemercaya

ii. Ucapan berkat (6:23-24)

Δ        Kiranya Alalh mengaruniakan damai sejahtera, kasih dan iman – pemberkatan yang lengkap sempurna

Δ        Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan – harapan yang seikhlas-ikhlasnya

Kitab Efesus Fasal 3

Efesus Fasal Tiga: Jemaat Ialah Kemuliaan Allah

[I]    Rahsia Di Dalam Kristus (3:1-13)

i. Allah mengaruniai Paulus (3:1-5)

Δ        Menjadi rasul untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah (Kis 22:21; Gal 2:8)

Δ        Dipenjarakan kerana Injil (II Tim 1:8-12)

Δ        Diwahyukan sehingga mengerti akan rahsia Kristus (Gal 1:11-12)

ii. Bangsa-bangsa lain turut beroleh kasih kasih karunia Berita Injil (3:6)

Δ        Menjadi ahli waris (Gal 3:26; Rm 8:16-17)

Δ        Menjadi anggota tubuh (Gal 3:27; I Kor 12:13)

Δ        Menjadi peserta dalam janji (Gal 3:28; Kol 1:26-27)

iii. Paulus menjadi pelayan Injil (3:7-11)

Δ        Memberitakan kekayaan Kristus (Kol 1:27-29)

Δ        Menjelaskan rahsia yang tersembunyi (I Kor 2:6-10)

Δ        Menyatakan pelbagai ragam hikmat (I Ptr 1:12)

iv. Oleh iman kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah (3:12-13)

Δ        Penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus (Ibr 10:19-23)

Δ        Tidak tawar hati kerana penderitaan (II Kor 4:16-17)

Δ        Menderita demi Tuhan adalah kemuliaan (Kis 5:41)

[2]   Kepenuhan Di Dalam Kristus (3:14-21)

i. Kepenuhan Roh Kudus Allah (3:14-16)

Δ        Oleh doa yang tekun dan sungguh-sungguh (Kis 4:24-31)

Δ        Oleh kekuatan kemuliaan Alalh (Kis 2:17-18)

Δ        Kekuatan batin diperkuatkan semula (Kis 4:8,13)

ii. Kepenuhan kasih Kristus (3:17-19)

Δ        Kristus diam di dalam hati (II Kor 13:5; Gal 2:20)

Δ        Kasih yang berdasar dan berbukti (II Kor 2:6-8)

Δ        Fahami akan kasih Kristus (Rm 5:6-11)

iii. Kepenuhan kekayaan Allah (3:20)

Δ        Oleh kekuatan kuasa Allah yang melayang-layang (Kej 1:2)

Δ        Mengenapkan apa yang diminta, bahkan melampaui segala akal (Flp 4:6-7)

Δ        Harus penuh iman (Ibr 10:22-23)

iv. Kepenuhan kemuliaan Allah (3:21)

Δ        Dalam jemaat (Ef 1:23.18)

Δ        Di dalam Kristus (Kol 2:9-10)

Δ        Untuk selama-lamanya (I Ptr 4:11)

Kitab Efesus Fasal 2

Efesus Fasal Dua: Jemaat Ialah Bait Kudus Tuhan

[1]   Kasih Rahmat Di Dalam Krsitus (2:1-10)

i. Pada mulanya adalah orang-orang yang harus dimurkai (2:1-3)

Δ        Mati di dalam dosa pelanggaran (Rm 5:12)

Δ        Hidup mengikuti jalan dunia (Ul 18:9-14)

Δ        Hidup di dalam hawa nafsu daging (Rm 8:7-8)

ii. Menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus (2:4-5)

Δ        Oleh kasih Allah yang besar – rahmatNya yang kelimpahan (Tit 3:5)

Δ        Oleh permandian kelahian kembali (Rm 6:4-11)

Δ        Dosa tidak ditetapkan (Rm 8:1-4)

iii. Memberikan tempat bersama-sama dengan Kristus di Sorga (2:6-9)

Δ        Hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah (Kol 3:1-4)

Δ        Memerintah sebagai raja bersama-sama Kristus (Why 20:6; Mat 19:18)

Δ        Beroleh kekuasaan rohani [raja] (Mat 28:18; Mrk 16:17)

iv. Agar kita melakukan pekerjaan baik (2:10)

Δ        Ceritakan kasih setia Alalh kepada angkatan yang kemudian (Mzm 78:4-7)

Δ        Lakukanlah kehendak Allah (I Ptr 2:13-15)

Δ        Jangan megahkan diri (Rm 11:17-20)

– Kita diselamatkan oleh kasih karunia, juga oleh iman.

[2]   Perdamaian Di Dalam Kristus (2:11-22)

i. Dahulu kita jauh dari Allah (2:11-12)

Δ        Tak bersunat – orang yang tidak suci bersih

Δ        Tanpa Kristus – tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan (Rm 9:4)

Δ        Tidak mengenal Allah – tanpa pengharapan (I Tim 4:10)

ii. Sekarang menjadi dekat kepada Allah (2:13-16)

Δ        Oleh darah Kristus (Ibr 10:19-20)

Δ        Di atas kayu salib, Kristus melenyapkan perseteruan (Gal 3:13-14)

Δ        Mempersatukan kedua pihak (Gal 3:27-28)

iii. Menjadi anggota-anggota keluarga Allah (2:17-19)

Δ        Tergerak sama-sama oleh satu Roh (Yoh 6:44)

Δ        Sama kewargaaan dengan orang-orang kudus (Flp 3:20; I Ptr 2:9)

Δ        Memberitakan Injil Damai (II Kor 5:17-20)

iv. Dibangun menjadi bait Allah yang kudus (2:20-22)

Δ        Dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi (Gal 1:6-9; I Kor 3:10-11)

Δ        Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru (I Ptr 2:5,7; II Yoh 9-11)

Δ        Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun (I Ptr 1:10-13)

–  Menjadi tempat kediaman Allah, di dalam Roh (I Kor 6:19-20)

Kitab Efesus Fasal 1

Efesus Fasal Satu : Jemaat Ialah Tubuh Kristus

[1]   Kebahagiaan Di Dalam Kristus (1:3-14)

i. Dipilih Tuhan (1:3-4)

Δ        Allah memilih Abraham dari segala bangsa (Kej 12:1-3)

Δ        Kita adalah bangsa yang terpilih (I Ptr 2:9-10)

Δ        Menjadikan kita kudus dan tidak bercela (Ef 5:26-27)

ii. Beroleh idendtiti sebagai anak-anak (1:5-6)

Δ        Percaya pada Yesus diberi hak menjadi anak-anak (Yoh 1:12)

Δ        Kita adalah anak-anak Allah kerana iman di dalam Yesus Kristus (Gal 3:26)

Δ        Roh bersaksi bersama-sama dengan roh kita (Rm 8:16)

iii. Ditebus beroleh pengampunan dosa (1:7-10)

Δ        Dibenarkan dengan cuma-cuma kerana penebusan dalam Kristus Yesus (Rm 3:23-24)

Δ        Berdasarkan darah Yesus oleh iman seseorang (Rm 3:25-26)

Δ        Dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa (Kis 2:38; I Yoh 5:6-8)

iv. Beroleh warisan sorgawi (1:11-14)

Δ        Beroleh pengharapan yang hidup (I Ptr 1:3-4)

Δ        Menerima bukti jaminan Roh Kudus (II Kor 1:21-22)

Δ        Menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juruselamat (Flp 3:20-21)

[2]   Permohonan Di Dalam Kristus (1:15-22)

i. Mengenal Allah Bapa dengan benar

Δ        Roh Kudus memberikan hikmat rohani (I Kor 2:7-13)

Δ        Roh Kudus mencurahkan kasih Allah ke dalam hati manusia (Rm 5.5)

Δ        Roh Kudus membuktikan Allah diam di dalam manusia (I Yoh 3:24; 4:13)

ii. Ketahui pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilanNya

Δ        Dipilih atas kehendak Allah (II Tim 1:9)

Δ        Menjadikan kita benar (Rm 3:21-22)

Δ        Agar kita beroleh kemuliaan (Rm 8:30, 24)

iii. Ketahui bahawa Allah ingin beroleh kemuliaan di dalam  jemaatNya

Δ        Agar terpuji kasih karuniaNya yang mulia (Ef 1:5-6)

Δ        Agar kemuliaanNya dipuji-puji melalui kita (Ef 1:12-13)

Δ        Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah (I Kor 10:31)

iv. Ketahui betapa hebatnya kekuatan kuasa yang Allah nyatakan kepada kita (1:9-22)

Δ        Kekuatan kuasa pada diri Kristus (Ef 6:10)

Δ        Membangkitkan Kristus dari antara orang mati (Rm 1:4)

Δ        Mendudukkan Kristus di sebelah kananNya (Flp 2:9-11)

Δ        Dibaptis ialah mati dan bangkit bersama-sama Kristus (Rm 6:4, 5)

Δ        Pada hari kiamat, sewaktu kedatangan Kristus, tubuh akan berubah (Flp 3:20-21)

* Jemaat adalah tubuh Kristus, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu ~ dipenuhi Roh Kudus

 

Pedoman Pembacaan Kitab Efesus

Pedoman Pembacaan Kitab Efesus

[Hou En Yuan]

Kitab Efesus ialah sepucuk surat yang Paulus tuliskan kepada kesemua jemaat. Tema keseluruhan kitab ialah Jemaat Yang Mulia. Keenam-enam fasal boleh dibahagikan kepada dua bahagian besar. Bahagian pertama dari fasal satu hingga fasal tiga adalah kebenaran perihal jemaat, manakala bahagian kedua fasal empat hingga fasal enam ialah ajaran-ajaran perihal kehidupan. Pembentukan konteks kitab ini sangat indah sempurna dan pembahagiannya jelas, senang dikaji.