Bahagian Lapan: Memohon Tuhan Jangan Memusnahkan Umat

Bahagian Lapan: Memohon Tuhan Jangan Memusnahkan Umat

Nas Kitab: Ul 9:25-29

Prakata

Maka aku sujud di hadapan Tuhan – empat puluh hari empat puluh malam lamanya aku sujud – kerana Tuhan telah berfirman akan memusnahkan kamu (Ul 9:25).

[1]      Doa Yang Agung

i. Mereka ialah umat milikMu (26).

ii. Yang Kautebus dengan kebesaranMu (26).

iii. Ingatlah janjiMu kepada bapa-bapa leluhur (27).

iv. Supaya jangan ditertawakan (28).

¨ Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menaniaya kamu (Mat 5:44-45).

[2]      Hati Lapang Yang Agung

i. Tidak memperingat caci maki umat.

¨ Tidak menyimpan kesalahan orang lain (I Kor 13:5).

ii. Sanggup menderita berpuasa demi umat.

¨ Dengan sukarela dan dengan pengabdian diri (I Ptr 5:2).

iii. Mengetengahi umat.

¨ Maka Ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa, orang pilihanNya, tidak mengetengahi di hadapanNya, untuk menyurutkan amarahNya, sehingga Ia tidak memusnahkan mereka (Mzm 106:23).

[3]     Kesimpulan

i. Seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi (Bil 12:3).

ii. Disebut sebagai abdi Allah (Ul 33:1).

Bahagian Tujuh: Orang Yang Kemasukan Nafsu Rakus Tak Akan Percaya Pada Tuhan

Bahagian Tujuh: Orang Yang Kemasukkan Nafsu Rakus Tak Akan Percaya Pada Tuhan

Nas Kitab: Ul 9:22-24

Prakata

Juga di Tabera, di Masa dan di Kibrot-Taawa, kamu selalu membuat Tuhan gusar (Ul 9:22).

[I]       Tanah Kemasukan Nafsu Rakus

i. Tabera ~ Kira-kira tiga hari perjalanan dari sebelah utara gunung Sinai, disebabkan umat Israel bersungut-sungut maka menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tempat itu (Bil 11:3).

ii. Masa ~ tempat di Horeb, di mana Musa memukul gunung batu dan darinya air mengalir keluar, disebabkan umat Israel tidak percaya, lalu mencobai Tuhan Allah (Kel 17:7).

iii. Kibrot-Taawa ~ Kuburan kerakusan nafsu, ianya adalah sehari perjalanan di padang gurun Sinai, di situlah umat mengingini makanan daging (Bil 33:16).

[II]     Membangkitkan Murka Allah

i. Orang-orang bajingan yang kemasukan nafsu rakus.

  • Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus (Bil 11:4).

¨ Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai …… (II Tim 2:22).

ii. Bersungut-sungut, tidak percaya.

  • Kamu menentang titah Tuhan, Allahmu; kamu tidak percaya kepadaNya dan tidak mendengarkan suaraNya (Ul 9:23).

¨ Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut (I Kor 10:10).

iii. Nafsu rakus timbul dari hati.

  • Kemasukan nafsu rakus (Bil 11:4).

¨ Terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakan (I Tim 6:9).

[III]    Kesimpulan

  • Tidak dapat masuk ke dalam tempat perhentian, kerana ketidakpercayaan (Ibr 3:18-19).

 

Bahagian Enam: Menerima Loh Batu Yang Ditulisi Jari Tuhan

Bahagian Enam: Menerima Loh Batu Yang Ditulisi Jari Tuhan

Nas Kitab: Ul 9:9-11

Prakata

Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah (Ul 9:10).

[1]      Ditulisi Jari Allah

i. Ilahi, Hormat, Mulia.

¨Allah ingat akan firmanNya yang kudus (Mzm 105:42).

¨Firman Allah yang kudus (Ruj:Yer 23:9).

¨Dipercayakan firman Allah (Rm 3:2).

ii. Tersangat wibawa dan penting.

¨Allah sendiri berikan, tertulis pada batu tidak akan ditiadakan (Mat 5:18).

¨Raja yang baru dinobatkan, mesti salin senaskah (Ul 17:18-20).

[2]      Pengorbanan Untuk Menerima

i. Mendaki gunung Horeb (9).

¨Naik ke gunung Tuhan, sebab dari Sion akan keluar pengajaran (Yes 2:2,3).

ii. Empat puluh hari empat puluh malam tidak makan tidak minum (11).

¨Bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal (Yoh 6:27).

[3]     Kesimpulan

¨Telah ditetapkanNya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberiNya di Israel (Mzm 78:5).

Bahagian Lima: Bagaimana Umat Membuat Allah Gusar

Bahagian Lima: Bagaimana Umat Membuat Allah Gusar

Nas Kitab: Ul 9:6-11

Prakata

Rumusan bahagian tiga dan empat ~ Musa mengingini umat memperingati bagaimana mereka membuat Allah gusar sewaktu di padang gurun dan jadikan itu sebagai peringatan (Ul 9:6-11).

[1]      Sewaktu Di Padang Gurun

Semenjak mereka keluar dari Mesir sehinggalah menjelang tiba ke Tanah Kanaan, umat senantiasa mendurhakai Tuhan Allah sehingga membangkitkan amarah Allah. Berikut dihuraikan sebab-musabab bangkit amarahNya.

i. Kerana makanan.

Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus; dan orang Israelpun menangis; bangkitlah murka Tuhan dengan sangat (Bil 11:4-10).

Tuhan membawa burung-burung puyuh dari sebelah laut …… selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelumpun dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan (Bil 11:31-35; Ul 9:22).

 ii. Kerana hujatan.

¨Pemberontakan kedua-dua Miryam dan Harun mengatai Musa, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka (Bil 12:1-9).

¨Janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimin bangsamu (Kis 23:5).

iii. Kerana perebutan kuasa.

  • Pemberontakan kumpulan Korah membangkitkan murka Allah, lalu Korah, Datan dan Abiram secara hidup-hidup turun ke dalam dunia orang mati (Bil 16:21, 33).

¨Hormatilah mereka yang bekerja keras di antara kamu dan secara sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih (I Tes 5:12-13).

¨Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah (Rm 13:1-2).

iv. Kerana percabulan.

  • Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab, turut makan dari korban mereka, bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka (Bil 25:1-9).

¨Percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat …… semuanya itu mendatangkan murka Allah (Kol 3:5-6).

[2]      Di Gunung Horeb

Musa mengulangi dan mengingatkan semula secara terperinci akan peristiwa umat membangkitkan murka Allah di bawah kaki Gunung Horeb, yakni disebabkan menyembah anak lembu emas maka bangkit murka Allah (Ul 9:8; Kel 32; 33).

i. Membuat patung berhala.

¨Jangan membuat bagimu patung (Kel 20:4).

ii. Menghujat Allah.

¨Menukar Allah yang mulia dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput (Mzm 106:19-20).

iiii. Menyembah berhala.

¨Bahagian mereka ialah di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang (Why 21:8).

[3]     Kata Penutup

Seperti dikatakan Musa, setiap hal yang membangkitkan murka Allah, umat harus peringati, jangan lupa supaya jangan mereka mengulanginya (Ul 9:7).

Bahagian Empat: Membuat Patung Berhala, Membinasakan Diri

Bahagian Empat: Membuat Patung Berhala, Membinasakan Diri

Nas Kitab: Ul 9:8, 12-21

Prakata

Bangsa yang dibawa keluar dari Mesir, telah berlaku busuk …… Mereka telah membuat patung tuannya (Ul 9:12).

¨Imbasan kembali menyembah patung berhala di bawah gunung Horeb (Kel 32:1-35).

[1]      Jangan Membuat Patung Berhala

¨Jangan membuat, jangan sujud menyembah atau beribadah kepada berhala (Kel 20:4-6).

i. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim (I Sam 15:23).

ii. Memuja seseorang individu, memberhalakan seseorang (I Kor 3:6-7).

iii. Menjadikan perut sebagai allah sendiri (Flp 3:19).

[2]     Membinasakan Diri

i. Tidak memanfaatkan sendiri.

¨Menyembah berhala, duduk untuk makan dan minum; kemudian bangunlah mereka dan bersukaria (I Kor 10:7).

ii. Berdosa terhadap Tuhan.

¨Menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput (Mzm 106:20).

iii. Menyimpang dari jalan Tuhan.

¨Berbuat dosa dan salah, berlaku fasik dan memberontak, menyimpang dari perintah dan peraturanMu (Dan 9:5).

[3]     Membuat Allah Gusar

– Di Horeb kamu sudah membuat Tuhan gusar (Ul 9:8).

i. Akan memunahkan umat (14, 19).

ii. Menghapuskan nama mereka dari kolong langit (14).

iii. Membangkit-majukan keturunan Musa (14).

¨….. tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala …… mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang (Why 21:8).

[4]     Doa Syafaat Musa

i. Sujud di hadapan Tuhan (9:18).

ii. Berpuasa dan berdoa (9:18).

iii. Menghancur-gilingkan patung berhala (9:21).

¨Hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan …… Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya (Yak 5:16).

[5]     Kesimpulan

¨Kerana itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala (I Kor 10:14).

Bahagian Tiga: Selalu Menentang Allah Dan MembuatNya Gusar

Bahagian Tiga: Selalu Menentang Allah Dan MembuatNya Gusar

Nas Kitab: Ul 9:6-8

Prakata

Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan (Ul 9:7).

[1]      Oleh Kerana Hal Makan

i. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus (Bil 11:4-9).

ii. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu (Bil 11:33).

¨Hati diperkuat dengan pelbagai makanan tak akan memberi sebarang faedah (Ibr 13:9).

[2]     Oleh Kerana Hal Fitnahan

  • Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaKu Musa……?

¨Memang ada tertulis: Janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu (Kis 23:5).

¨Kerana itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah (I Ptr 2:1).

[3]     Oleh Kerana Hal Durhaka

i. Setelah para pengintai menyampaikan kabar, bersungut-sungutlah seluruh jemaah kepada Musa dan teringin balik ke Mesir (Bil 14:1-3).

ii. Kumpulan Korah memberontak, melawan Musa dan Harun (Bil 16:1-19).

¨Orang yang tidak percaya, tidak boleh masuk ke dalam tempat perhentian (Ibr 3:16-19).

[4]     Oleh Kerana Hal Percabulan

  • Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab, turut makan dari korbanan mereka (Bil 25:1-5).

¨Tidak ada orang sundal ……… yang mendapat bagian di dalam Kerajaan Kristus dan Allah (Ef 5:5).

¨Murka Allah akan menimpa orang-orang durhaka.

[5]     Kesimpulan

¨Kalau dahulu Aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat Aku murka, dan Aku tidak menyesal  (Za 8:14).