43. Tuhan Melihat Hati

Pada umumnya manusia memandang pada parasnya, tetapi Allah meihat hatinya.

Dalam perkara apakah Allah melihat hati manusia?

I.       DALAM TUTUR KATA

1.      Percakapan orang Farisi dengan orang Herodian (Mat 22 : 15-18).

2.      Dalam perkataan Yudas yang pura-pura Kasih (Yoh 12 : 4-7).

3.      Hendaklah berjaga-jaga tutur kata sendiri (Mzm 39 : 1;  Pkh 5 : 2).

II.     DALAM DOA

1.      Ia memandang akan doa penyesalan dari pemungut cukai (Luk 18 : 9-14;  Mzm 51 : 17).

2.      Yang memuliakan Allah dengan bibirnya, namun hatinya jauh, maka percuma beribadah kepada Allah (Mat 15 : 8-9).

3.      Harus menyembah dengan roh dan Kebenaran (Yoh 4 : 24;  1 Sam 1 : 12-18, 20).

III.    DALAM KEBAKTIAN

1.      Apakah berbakti dengan hati yang senang? (Mzm 122 : 1;  100 : 4).

2.      Mendengar Firman Allah dengan sikap yang saleh (Pkh 5 : 1;  Hab 2 : 20).

3.      Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, namun hatinya mengejar keuntungan yang haram (Yeh 33 : 31).

IV.    DALAM PERSEMBAHAN

1.      Ia mengetahui bahawa persembahan dari janda itu adalah wang seluruh nafkahnya (Luk 21 : 1-4).

2.      Ia mengetahui bahawa persembahan Ananias adalah mendustai Roh Kudus (Kis 5 : 1-10;  8 : 18, 20).

3.      Hendaklah dengan hati yang rela baru diberkati oleh Allah (2 Kor 9 : 7).

V.     DALAM KESUCIAN

1.      Orang Farisi hanya memandang kesucian yang di luar (Luk 11 : 37-40).

2.      Allah melihat kesucian dalam hati (Mat 15 : 18-20).

3.      Allah memakai orang yang suci (2 Tim 2 : 21;  2 Kor 7 : 1).

VI.    DALAM PELAYANAN

1.      Maria memperoleh pujian (Mrk 14 : 3-8).

2.      Tekun melayani Tuhan (Luk 9 : 57-62).

3.      Tidak dapat mengabdi kepada Allah, juga kepada Mamon (Mat 6 : 24).

KESIMPULAN:

Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan baik (Ams 15 : 3).

42. Hanya Satu Saja Yang Perlu

Luk 10 : 38-42 – Yang dituju itu apa dan yang perlu itu apa?

Di dalam ayat ke – 39 dikatakan : “Bahawa Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan FirmanNya”.  Maka dapatlah diketahui bahawa “Satu saja yang perlu” tidak lain iaitu Firman Tuhan.

I.       MENGAPA FIRMAN ALLAH ITU PERLU

1.      Sebab Firman itu adalah Allah (Yoh 1 : 1, 14) – Ada Allah baru dapat bersandar kepadaNya.

2.      Sebab Firman itu adalah Terang dunia (Yoh 8 : 12;  Mzm 119 : 105) – Ada terang baru ada pengharapan.

3.      Sebab Firman itu membawa kepada Kehidupan yang Kekal (Yoh 8 : 51) – Ada Kehidupan yang Kekal barulah ada Kebahagiaan yang sesungguhnya.

  • Beribu-ribu kebahagiaan di dunia tidak diperlukan, namun Firman Allah itu benar-benar perlu.

II.     TIDAK BOLEH SIBUK PERKARA JASMANI

1.      Sebab nama adalah hampa (Gal 5 : 26;  Ref : Mzm 146 : 3-4).

2.      Keuntungan juga tidak berguna (Ayb 27 : 8;  1 Tim 6 : 6-10).

3.      Menikmati kemewahan dunia pasti akan menderita (Luk 16 : 19-31) – Tanpa Firman Allah.

  • Lebih rela dengan kehidupan yang hina, miskin, menderita, namun asal ada Firman Alah.

III.    HENDAKAH GIAT DAN TEKUN MENCARI FIRMAN ALLAH

1.      Meninggalkan perkara dunia (Ibr 12 : 1;  Flp 3 : 7-8).

2.      Menghadap kepada Tuhan (Ibr 10 : 22;  1 Ptr 2 : 5) – Berbakti, mendengarkan Firman Allah dan Berdoa.

3.      Tekun mencari Allah – Firman (Yer 29 : 13;  Yoh 1 : 1).

  • Setelah ada Firman Allah, barulah ada Kehidupan (Flp 2 : 16).

KESIMPULAN:

Firman Allah tetap untuk selama-lamanya;  Inilah Firman yang melahirkan kembali (1 Ptr 1 : 23-25).

41. Hendaklah Bersaksi Kepada Semua Bangsa

Kita sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi murid-muridNya, maka hendaklah bersaksi kepada semua bangsa (Mat 28 : 19).

Sebenarnya harus bersaksi tentang apa?

I.       BERSAKSI TENTANG KEADAAN MANUSIA PADA MASA KINI

1.      Telah berbuat dosa, sehingga kehilangan Kemuliaan Allah (Rm 3 : 23).

2.      Upah dosa serta hukuman (Rm 6 : 23;  Ibr 9 : 27).

3.      Manusia tanpa pengharapan (Mzm 90 : 10).

II.     BERSAKSI BAHAWA MANUSIA TIDAK BERDAYA UNTUK MENYELAMATKAN DIRINYA SENDIRI

1.      Kerana melakukan hukum Taurat (Rm 3 : 20).

2.      Kerana melakukan kebajikan (Tit 3 : 5).

3.      Kerana akhlak yang baik (Yes 64 : 6).

III.    BERSAKSI BAHAWA MANUSIA MEMERLUKAN YESUS

1.      Yesus dapat memikul dosa umat manusia (1 Ptr 2 : 24;  Kis 4 : 12).

2.      Ia dapat memberikan hidup yang kekal kepada manusia (Yoh 3 : 16).

3.      Ia dapat memberikan damai sejahtera kepada manusia (Yoh 16 : 33).

IV.    BERSAKSI TENTANG BAHAYA BAGI ORANG YANG TIDAK PERCAYA KEPADA YESUS

1.      Berdosa (Yoh 16 : 9).

2.      Pasti akan dihukum (Yoh 3 : 18, 36).

3.      Tiada damai (Yes 57 : 21).

KESIMPULAN:

Hendaklah menurut seperti yang sudah dihuraikan di atas, banyak bersaksi kepada semua bangsa, supaya semua bangsa menjadi murid Tuhan.

40. Hendaklah Mengasihi Tuhan Yesus

Rm 8 : 35-39.

I.       MENGAPA HARUS MENGASIHI TUHAN YESUS

1.      Sebab Ia terlebih dahulu mengasihi kita (1 Yoh 4 : 19, 10;  Rm 8 : 39;  5 : 8).

2.      Sebab Ia telah mengorbankan diriNya ganti kematian kita (Yes 53 : 3-6;  Gal 2 : 20b).

3.      Sebab Ia menyelamatkan kita dari murka Allah (Rm 5 : 9;  1 Tes 1 : 10).

II.     BAGAIMANA MENGASIHI TUHAN YESUS

1.      Harus menjadi milik Tuhan Yesus (Gal 3 : 27;  Rm 8 : 9;  1 Yoh 3 : 8-9).

2.      Meremahkan kekayaan dunia dan memandang kepada Tuhan Yesus (Flp 3 : 7-8).

3.      Tinggal di dalam Dia selamanya dan tidak meninggalkanNya (Rm 8 : 35;  Yoh 15 : 5).

  • Rela mengorbankan diri dengan mengasihi Tuhan Yesus (1 Yoh 3 : 16).

III.    PERBANDINGAN ANTARA YANG MENGASIHI TUHAN DENGAN YANG TIDAK MENGASIHI

1.      Barangsiapa yang mengasihi Tuhan pasti akan dikasihi Tuhan, serta memperoleh mahkota kemuliaan (2 Tim 4 : 7-8).

2.      Barangsiapa yang tidak mengasihi Tuhan, pasti akan terkutuk dan akan masuk ke dalam neraka yang kekal (1 Kor 15 : 22;  Mat 25 : 41).

KESIMPULAN:

Barangsiapa yang mengasihi Tuhan pasti menuruti segala perintah Tuhan (Yoh 14 : 15).

39. Empat Kabar Kesukaan Besar

Di atas dunia ini banyak kabar kesukaan, tetapi semuanya itu tidak dapat dibandingkan dengan keempat kabar kesukaan yang diuraikan di bawah ini, sebab kabar kesukaan ini berhubungan sekali dengan kehidupan, kematian, kebahagiaan dan celaka umat manusia pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.

I.       KELAHIRAN JURUSELAMAT (Luk 2 : 11)

1.      Kesukaan besar untuk segenap bangsa (Luk 2 : 10;  Mat 1 : 21).

2.      Sebab Ia ingin menebus manusia yang takluk kepada Hukum Taurat (Gal 4 : 4-5).

3.      Agar kita diterima menjadi anak Allah (Gal 4 : 5-6).

II.     KEBANGKITAN JURUSELAMAT (Luk 24 : 41;  Yoh 20 : 20)

1.      Dosa dihapuskan (Rm 6 : 10).

2.      Mengalahkan maut (Rm 6 : 9;  1 Kor 15 : 55-57).

3.      Sebagai buah sulung (1 Kor 15 : 20).

III.    JURUSELAMAT DIANGKAT (Kis 1 : 9)

1.      Untuk memerintah (1 Ptr 3 : 22).

2.      Menurunkan Roh Kudus (Kis 1 : 4-5;  Yoh 16 : 7-8).

3.      Sebagai perantara kita (1 Tim 2 : 5;  1 Yoh 2 : 1).

IV.    KEDATANGAN JURUSELAMAT (Kis 1 : 10-11)

1.      Tuhan sendiri berjanji pasti akan datang kembali (Yoh 14 : 3).

2.      Ia datang untuk melaksanakan hukuman (Mat 25 : 31-41;  Why 20 : 12, 15).

3.      Menjemput pulang bangsa pilihanNya (Yoh 14 : 3b;  1 Tes 4 : 16-18).

KESIMPULAN:

Hendaklah percaya akan ke – 4 Kabar Kesukaan yang besar ini, dan juga harus memberitakannya.

38. Tuhan Berfirman : ” Aku Telah Datang “

Tuhan berfirman : “Aku datang untuk melakukan KehendakMu” (Ibr 10 : 9).

I.       YANG PERTAMA DIHAPUSKAN – HUKUM TAURAT

1.      Hukum Taurat diberikan oleh Musa (Yoh 1 : 17a).

2.      Hukum Taurat ingin mengikat manusia di dalam dosa (Rm 3 : 9;  4 : 15).

3.      Kegunaan Hukum Taurat, agar manusia mengenal dosa (Rm 3 : 20;  Gal 3 : 24).

4.      Menurut Hukum Taurat tidak mungkin persembahan Korban dapat menghapuskan dosa (Ibr 10 : 3-4).

5.      Bahkan tidak dapat memperoleh Kehidupan kerana melakukan Taurat (Gal 3 : 11).

  • Hukum Taurat dan Kitab Para nabi berlaku sampai zaman Yohanes (Luk 16 : 16).

II.     MENEGAKKAN YANG KEDUA – KASIH KARUNIA

1.      Hukum Taurat sebenarnya hanya bayangan perkara yang akan datang (Ibr 10 : 1) – Kristus adalah Korban yang sesungguhnya.

2.      Kasih Karunia datang daripada Tuhan Yesus (Yoh 1 : 17;  Ibr 10 : 5).

3.      Kedatangan Tuhan adalah ingin menebus orang yang takluk akan Hukum Taurat (Gal 4 : 4-5).

4.      Orang yang dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh Korban Tuhan (Ibr 10 : 10-14;  1 Kor 6 : 11).

5.      Akhirnya kita berada di bawah Kasih KaruniaNya (Rm 6 : 14).

  • Orang yang berada di bawah Kasih Karunia tidak boleh berbuat dosa lagi (Rm 6 : 15;  Ibr 10 : 26-27;  6 : 4-6).

KESIMPULAN:

Jangan membuat sia-sia Kasih Karunia Tuhan (2 Kor 6 : 1), hendaklah membalas dengan pengucapan syukur (Mzm 116 : 12).