Apakah Kriteria untuk Gereja Benar?

Gereja Peringkat awal

Gereja yang diasaskan oleh Yesus melalui murid-muridNya dipanggil Gereja peringkat awal. Kita maklum bahawa  para  rasul telah  dipilih oleh Tuhan – mereka mendengarkan  ajaran-ajaranNya serta bersaksi tentang perbuatan-perbuatanNya (1 Yohanes  1:1-2). Oleh itu, Gereja pada peringkat awal adalah Gereja benar. Begitu juga dengan gereja-gereja pada hari ini. Seandainya gereja-gereja mempunyai ciri-ciri yang sama seperti Gereja pada peringkat awal, mereka  juga adalah Gereja yang benar. Akan tetapi, kita mungkin akan bertanya pada diri sendiri: “Apakah sifat-sifat Gereja pada peringkat awal?” Dengan kata lain, apakah kriteria untuk sesebuah Gereja benar? Marilah kita meninjau dari ayat-ayat Alkitab untuk mencarikan kriteria sesebuah Gereja benar:

A) Diasaskan berdasarkan Kebenaran

1. Gereja benar mesti didirikan di atas dasar para  rasul  dan para nabi.

Tuhan Yesus Kristus berkata kepada Petrus, muridNya: “Dan Akupun  berkata kepadamu: Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang  ini  Aku akan mendirikan jemaatKu” (Matius  16:18).  Oleh itu,  Petrus telah mewakili  para  murid  menjadi  dasar  penubuhan Gereja. Paulus berkata, “Demikianlah kamu  bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Tuhan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru” (Efesus 2:19-20). “Kerana tidak ada seorangpun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu  Yesus Kristus” (1 Korintus 3:11). Dari  ayat-ayat  Alkitab ini, kita ketahui yang Gereja benar merupakan hak kepunyaan Yesus dan ia adalah Kerajaan serta keluarga Tuhan. Ia mesti  didirikan di  atas  dasar  Tuhan  dan  juga  murid-muridNya  –  yang  hanya menurutkan perintah-perintah mereka.

2. Doktrin-doktrin Gereja benar mesti bertepatan dengan Kebenaran

Rasul  Paulus menasihatkan Timotius, “Sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Tuhan, yakni jemaat dari Tuhan yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran” (1 Timotius 3:15). Ayat Alkitab ini menunjukkan suatu  perhubungan yang akrab  di antara Gereja dengan Kebenaran. Rangkap  “Gereja mesti diasaskan di atas dasar Kebenaran” membawa  erti  doktrin-doktrin  gereja mesti bertepatan dengan Kebenaran. Juga, Gereja adalah “tiang penopang dan dasar Kebenaran”. Ini bererti Gereja mesti menyokong serta mempertahankan Kebenaran. Adalah suatu keperluan yang doktrin-doktrin  Gereja  benar   tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran Tuhan.

3. Apakah  perintah-perintah yang telah disampaikan oleh Tuhan dan juga para rasulNya?

Perintah-perintah  yang telah disampaikan oleh  Tuhan  serta para rasulNya demi keselamatan kita adalah seperti berikutan:

Baptisan Air

Baptisan  air  mempunyai  kesan-kesan  rohani  seperti  yang berikut:

 • Untuk dibaptis ke dalam Kristus (Galatia 3:27).
 • Untuk dilahirkan kembali (Titus 3:5; Roma 6:4).
 • Untuk pengampunan dosa (Kisah Para Rasul 2:38; 22:16).
 • Untuk dikuduskan dan dibenarkan (1 Korintus 6:11).
 • Untuk diselamatkan (1 Petrus 3:21; Markus 16:16).
 • Untuk memasuki Kerajaan Tuhan (Yohanes 3:5).

Baptisan  air mengandungi kesan-kesan rohani ini  disebabkan dari  Yesuslah datangnya darah dan air, yang telah  menjadi sumber  keselamatan  kita (Yohanes 19:34-35; 1  Yohanes  5:6-8). Cara  baptisan  air  yang bertepatan dengan  Kitab  Suci  adalah seperti yang berikut:

1.  Pembaptis haruslah terdiri dari seorang yang diutus oleh Roh Kudus, dan yang telah dibaptiskan serta menerima  Roh Kudus (Yohanes 20:21-23).

2.  Calon  yang dibaptiskan itu seharusnya bertobat dari segala dosa-dosanya (Kisah Para Rasul 2:38), memahami Kebenaran dan mempunyai  iman dalam Yesus Kristus (Kisah Para Rasul  8:36-37; Markus 16:16).

3.  Calon  yang dibaptiskan itu seharusnya  menundukkan  kepala, selaku untuk menandakan mati bersama Yesus Kristus  (Yohanes 19:30). Ia mesti dengan segenapnya diselamkan ke dalam  air  yang hidup, yang menandakan  penguburan  bersama Tuhan Yesus dan kemudian keluar dari air, menandakan kebangkitan  bersama  Tuhan  (Matius   3:16; Yohanes 3:23; Kisah Para Rasul 8:38-39; Kolose 2:12).

4.  Baptisan  air mesti dilaksanakan di dalam nama Yesus  (Kisah Para   Rasul   2:38;  8:16;  10:48;  19:5). Matius 28:19 mencatatkan: “Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh  Kudus”  yang bererti “membaptiskan mereka  dalam  nama Tuhan  Yesus”.  Di  sini,  kita  harus  sedar  bahwa  “nama” menunjukkan satu-satunya nama: Yesus (Yohanes 17:11).

Kebanyakan gereja berganggapan sakramen baptisan sebagai satu adat untuk menyertai gereja tersebut. Mereka tidak percaya yang ia  mengandungi kesan-kesan  rohani. Pandangan  sedemikian menjadikan  baptisan air tidak diperlukan untuk keselamatan seseorang. Berkenaan cara-cara baptisan pula,  terdapat mereka mengamalkan cara pemercikan air dan penyelaman di mana muka menghadap ke atas. Tambahan pula, kebanyakan baptisan mengikutkan “dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus (Triniti yang Kudus), tanpa menyebutkan nama “Yesus” dengan jelas. Ini merupakan butir-butir yang harus diambil perhatian.

Sabat yang Kudus

1.  Mengingati  Sabat  adalah salah satu  firman  dalam  Kesepuluh Firman  (Matius 19:17-19; 1 Korintus 7:19).   Perjanjian Baru tidak ada merekodkan tentang pembubaran pemegangan Sabat.

2.  “Memegang Sabat” adalah suatu perintah yang tidak dihadkan oleh masa; ia telah dipegangkan dari zaman Perjanjian  Lama hinggalah ke zaman Perjanjian Baru (Kisah Para Rasul 15:21).

3.  Tuhan Yesus juga mengingati Sabat (Lukas 4:16) begitu  juga dengan rasul Paulus (Kisah Para Rasul 17:1-2).

Hari  Sabat adalah suatu hari yang kudus – suatu  hari yang diberkati Tuhan dan berbahagialah mereka yang memegangnya (Kejadian 2:1-3; Yesaya 56:2). Kebanyakan gereja menganggapkan perintah  tentang Sabat ini sebagai suatu hukum Taurat Musa yang dipegangi oleh orang-orang di era Perjanjian  Lama.  Mereka mempertikaikan bahawa manusia tidak lagi hidup di  bawah  hukum Taurat, tetapi di  bawah kasih karunia semasa zaman Perjanjian Baru (Roma 6:14). Dengan itu, para Kristian tidak perlu lagi memegang hari Sabat. Akan tetapi, berikutan merupakan butir-butir yang kita perlu ambil perhatian.

Tuhan  Yesus  adalah  Tuhan atas  hari  Sabat:  “Hari  Sabat diadakan  untuk manusia dan bukan manusia untuk hari  Sabat” (Matius 2:27). 

Tuhan  Yesus telah diserang oleh orang-orang  Yahudi  dengan kerasnya  apabila  Dia menyembuhkan orang buta dan  pesakit pada  hari Sabat (Matius 12:9-13; Yohanes (9:13-16).  Paulus telah dianiaya   oleh  orang-orang Yahudi apabila dia menggantikan penyunatan dengan baptisan (Kolose 2:11-12; Galatia 5:11; 6:12). Jikalau Yesus ataupun murid-muridNya telah membasmikan pemegangan hari Sabat, mengapakah  mereka tidak dianiaya untuk perkara ini?

Perjamuan Kudus

1. Elemen-elemen untuk Perjamuan Kudus adalah roti  dan  cawan (jus anggur). Roti ini mestilah terdiri dari roti yang tidak beragi kerana ragi menyimbolkan dosa (1 Korintus 5:7-8). Cawan mesti diisi dengan “buah dari tanaman anggur”  yang ditujukan kepada jus anggur dan bukannya arak, kerana terdapat ragi di dalam arak (Matius 26:29). Hanya satu roti sahaja yang boleh digunakan, yang melambangkan kesatuan gereja di dalam Kristus (1 Korintus 10:16-17).

2. Setelah ucapan syukur dipanjatkan, roti dan jus anggur akan menjadi daging dan darah rohani Kristus (Matisu  26:26-28;Yohanes 6:63).

3. Roti mesti dipecah-pecahkan dengan menggunakan tangan dan bukan memotong-motongnya dengan menggunakan pisau (Matius 26:26; 1 Korintus 11:23-24).

4. Menerima Perjamuan Kudus mengandungi kesan rohani iaitu menjadi satu dengan Tuhan,  memperolehi keselamatan dan dibangkitkan pada akhir zaman (Yohanes 6:53-56).

5.  Perjamuan Kudus diadakan untuk memperingati kematian Kristus (Lukas 22:19-20; 1 Korintus 11:23-25).

4. Gereja  yang  memberitakan Firman  Tuhan  dengan  sepenuhnya adalah Gereja Benar.

Isi-isi kandungan Injil mesti mengikut standard yang dipegangkan oleh murid-murid Tuhan. Jikalau  tidak,  ia akan menjadi  firman palsu. Injil-injil palsu  menyebabkan  kemusnahan rohani  manusia dan bagi mereka yang memberitakan  injil-injil murtad  mesti menanggung segala tanggungjawab. Yudas  mengatakan, “Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan   kepada  orang-orang  kudus”  (Yudas 3).   Paulus mengatakan  bahawa  kita mesti “meneruskan  firman  Tuhan  dengan sepenuhnya”  (Kolose  1:25),  dan dia  mengajar Timotius  supaya mempersembahkan dirinya kepada Tuhan sebagai seorang yang tidak usah malu (2 Timotius 2:15), agar “kita dapat memimpin  tiap-tiap orang  kepada  kesempurnaan  dalam Kristus”  (Kolose  1:28).  Ini merupakan tonggak pemberitaan Injil.

5.  Sesebuah  gereja yang mempertahankan doktrin-doktrin  Gereja pada peringkat awal adalah sebuah Gereja benar.

Kebenaran selalunya “Ya” dan bukannya “Tidak” (2  Korintus 1:18-19). Dengan kata yang lain, kebenaran adalah yang mutlak. Selagi sesebuah gereja mempertahankan doktrin-doktin Gereja pada peringkat awal, dia adalah sebuah Gereja benar. Doktrin-doktrin untuk Gereja pada peringkat awal seperti yang dinyatakan di atas adalah doktrin-doktrin yang persis dengan doktrin-doktrin Gereja Yesus Benar. Gereja Yesus Benar adalah Gereja benar yang bangun kembali  oleh Tuhan melalui Roh Kudus Hujan  Akhir.  Dia  adalah penghidupan kembali Gereja Rasul pada akhir zaman.

B) Penyertaan Roh Kudus

1. Gereja Benar telah diasaskan oleh Roh Kudus

Selepas kebangkitanNya, Tuhan Yesus berfirman kepada  murid-muridNya:  “Dan Aku akan mengirim kepadamu apa yang  dijanjikan BapaKu.  Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai  kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi” (Lukas 24:49). Dia juga “melarang mereka  meninggalkan   Yerusalem, tetapi menantikan janji Bapa, yang telah kamu dengar daripadaKu. Sebab Yohanespun membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis  dengan Roh Kudus” (Kisah Para Rasul 1:4-5). Para  murid menuruti perintahNya, dan lebih kurang seratus dua puluh orang berkumpul  bersama-sama di Yerusalem di mana mereka  bertekun dengan sehati dalam doa pada setiap hari (Kisah Para Rasul 1:12-15). Pada  hari  Pentakosta, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mereka telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Pada hari tersebut, kira-kira  3,000  orang  dibaptiskan  dalam  Kristus setelah  mereka mendengarkan  saksian murid-murid. Dengan demikian,  terbangunlah Gereja  pada  peringkat  awal (Kisah Para  Rasul  2:1-4,  37-41). Seterusnya,  ke  mana murid-murid pergi memberitakan Injil, Roh Kudus pasti akan turun ke atas para jemaat (Kisah Para Rasul 8:17;  9:17; 10:44-46; 19:6). Ini menyaksikan yang mereka adalah anak-anak Tuhan (Roma 8:16; Galatia 4:6).

Sejarah  Gereja pada peringkat awal memberitahu kita bahawa Gereja telah diasaskan setelah Roh Kudus diturunkan. Tanpa Roh Kudus, maka tidak terdapatnya Gereja pada peringkat awal. Oleh itu,  Gereja benar pada hari ini mesti juga diasaskan  oleh  Roh Kudus.

2.Gereja benar mesti mempunyai penyertaan Roh Kudus

Alkitab  mengatakan  bahawa  Gereja  adalah  tubuh   Kristus (Kolose  1:24).  Ia juga mengatakan “satu  tubuh”  (Efesus  4:4). Dengan  kata lain, hanya terdapat satu Gereja yang  adalah  tubuh Kristus. Yang mana satukah daripada denominasi-denominasi Kristian yang begitu banyak merupakan tubuh Kristus yang sebenarnya? Hanya adanya satu jawapan: gereja yang besertakan penyertaan Roh Kudus adalah  tubuh Kristus. Analoginya adalah bahawa tubuh seseorang itu betul-betul milik seseorang hanya jika rohnya diam di dalam tubuhnya. Menurut Paulus, Gereja yang adalah tubuh Kristus, iaitu kepenuhan  Dia, “yang memenuhi semua dan segala sesuatu”  (Efesus 1:23).

Alkitab juga mengatakan bahawa Gereja adalah tubuh Tuhan, di mana  Roh  Tuhan  tinggal (1 Korintus 3:16).  Ini  bererti hanya gereja yang mempunyai penyertaan Roh Tuhan adalah bait Tuhan yang sebenarnya. Paulus  berkata, “Jika orang  tidak  memiliki  Roh Kristus,  ia  bukan  milik  Kristus”  (Roma  8:9).  “Bukan  milik Kristus”  bermakna  ia bukan lagi tubuh  Kristus,  ataupun  ia bukan bait Tuhan. Ini adalah sama dengan para jemaat dan gereja-gereja. Oleh  itu,  dalam  hal  ini,  Gereja  mesti   mempunyai penyertaan Roh Kudus.

Apakah  buktinya  penerimaan Roh  Kudus?  Dalam  tindak balas terhadap  perkara  ini, marilah kita  tinjaukan  perdebatan  yang berikutan:-

Soalan :

“Adakah  kesemua pemercaya menerima Roh  Kudus  sebagai suatu meterai oleh kerana percayakan Kristus?”

“Di dalam Dia kamu juga – kerana kamu telah mendengar firman Kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu – di dalam Dia kamu juga, ketika  kamu  percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikanNya  itu” (Efesus 1:13). Oleh yang demikian, ada orang yang mengatakan bahawa kesemua Kristian, oleh kerana  percaya  dalam Kristus, telah menerima Roh Kudus  sebagai  suatu meterai.

Jawapan :

Percaya kepada Kristus adalah satu kriteria untuk menerima Roh Kudus, dan selagi kita mempunyai iman di dalam Tuhan, Dia pasti akan mengarunikan Roh Kudus kepada kita mengikut waktuNya.  Akan  tetapi,  ini tidak bermakna kita secara otomatik akan menerima Roh Kudus dengan  segera  sesudah kita percaya.  Itulah  sebabnya mengapa Petrus  dan  Yohanes pergi ke Samaria untuk menumpangkan  tangan  di atas para jemaat  agar  mereka seboleh-bolehnya beroleh Roh Kudus. Kerana mereka telah menerima Firman Tuhan serta telah dibaptiskan ke dalam nama Tuhan Yesus, namun Roh Kudus belum diturunkan ke atas seorangpun di antara mereka (Kisah Para Rasul 8:14-17). Begitu  juga dengan Paulus yang telah menumpangkan tangan di atas para pemercaya di Efesus sebab mereka tidak  menerima Roh Kudus walaupun mereka telah dibaptiskan (Kisah Para Rasul 19:1-7).

Soalan : 

“Adakah kesemua pemercaya mempunyai Roh Kudus di  dalam mereka sejurus mengakui Yesus sebagai Tuhan mereka?”

“Kerana itu aku mahu meyakinkan kamu, bahawa tidak ada seorangpun yang berkata-kata oleh Roh Tuhan,  dapat berkata: “Terkutuklah Yesus!” dan tidak ada seorangpun, yang dapat mengaku: “Yesus adalah Tuhan”, selain oleh Roh   Kudus”  (1  Korintus  12:3). Sebahagian orang mengatakan bahawa dengan berdasarkan ayat-ayat Alkitab, kesemua  Kristian mempunyai Roh Kudus di  dalam  diri mereka.   Jikalau  tidak,  bagaimanakah  mereka   dapat mengaku Kristus Yesus sebagai Tuhan mereka?

Jawapan :

Berkenaan “digerakkan oleh roh”, ianya tidak sedarjat  dengan apa yang dijanjikan Kristus – “supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya,  yaitu Roh Kebenaran”  (Yohanes  14:16-17).  Mereka semua yang telah menerima Roh Kudus  telah digerakkan oleh Roh Kudus, tetapi  bukan  semua  yang  telah digerakkan oleh Roh Kudus menerimanya. Sekurang-kurangnya terdapat dua contoh di dalam Perjanjian  Baru yang menyokong pandangan ini:

1.  Orang-orang  di  Samaria yang  telah  mendengarkan Injil yang diberitakan oleh Filipus telah dibaptiskan  dan  mengakui Kristus  Yesus  sebagai Tuhan  mereka. Sama sekali tidak ada seorang  dari mereka  yang  berkata    “Terkutuklah Yesus”  tetapi Alkitab berkata dengan jelas sekali bahawa  mereka hanya  dibaptiskan ke dalam nama Yesus. Tidak ada seorangpun yang menerima Roh Kudus  sehinggalah murid-murid  menumpangkan  tangan di  atas  mereka (Kisah Para Rasul 8:12-17).

2.  Ketika para pemercaya di Efesus menjadi percaya di dalam Tuhan, tidak ada seorangpun dari mereka yang telah menerima Roh Kudus. Apabila Paulus membaptiskan  mereka di dalam nama Tuhan Yesus, mereka  masih belum memperolehi Roh Kudus. Hanya apabila  Paulus menumpangkan tangan di atas mereka,  barulah Roh Kudus turun ke atas mereka, dan bermulalah  mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat (Kisah Para Rasul 19:1-6).

Nescaya,  seperti  para  pemercaya  di  Samaria,  kebanyakan Kristian  pada  hari  ini mengakui Krsitus  sebagai  Tuhan mereka sebelum  mereka  menerima Roh Kudus. Tidak  ada  seorangpun  yang berani  mengatakan  terkutuklah  Yesus. Jika  kita  menyimpulkan bahawa  barangsiapa memanggil Yesus sebagai Tuhan telah menerima Roh Kudus, bagaimanakah  kita  mentakrifkan  pengalaman   para pemercaya di Samaria serta di Efesus?

3. Apakah buktinya menerima Roh Kudus?

(a) Berkata-kata dengan bahasa roh yang tidak difahami.

Alkitab  mencatatkan  bahawa  ketika  rasul  Petrus sedang memberitakan injil di rumah Kornelius, turunlah Roh Kudus ke atas semua  orang  yang mendengarkan pemberitaan itu.  Para  pemercaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus, tercengang-cengang, kerana  melihat  bahawa  karunia Roh  Kudus  dicurahkan  ke  atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang  itu “berkata-kata  dalam  bahasa roh”.  Malah  Petrus mengisytiharkan dengan  penuh  keyakinan  bahawa cara mereka  menerima  Roh  Kudus adalah  persis dengan yang mereka terima pada hari Pentakosta  (Kisah Para Rasul 10:44-47). Dari sini kita ketahui bahawa berkata-kata dalam bahasa roh merupakan bukti mutlak penerimaan Roh Kudus. Seseorang  yang tidak berkata-kata dalam bahasa roh tidak  dapat membuktikan yang Roh Kudus diam di dalam dirinya.

(b)  Pergerakan badan

Menurut  pengalaman Gereja Yesus Benar pada beberapa  dekad yang lalu, ketika orang menerima Roh Kudus, mereka bukan setakat berkata-kata dalam bahasa roh sahaja  malah  terdapat   juga pergerakan-pergerakan  badan.  Tuhan  Yesus  menggunakan  analogi angin,  “Angin  bertiup  ke mana ia mahu,  dan  engkau  mendengar bunyinya,  tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang  atau  ke mana  ia  pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap  orang  yang lahir dari Roh” (Yohanes 3:8). Sememangnya ia adalah satu analogi yang wajar di mana:

1)  Perkataan  “angin” adalah “pneuma” dalam bahasa  Yunani,  di mana ia juga bererti “roh”.

2)  Mata kita tidak dapat melihatkan angin, mahupun kita ketahui dari mana ia datang atau ke mana ia pergi – dalam cara  yang sama, kita tidak dapat melihatkan kesan jejak Roh Kudus.

3) Apabila  angin  sedang bertiup, kita  cuma  dapat  mendengar bunyinya  dan juga benda-benda berhamburan di udara apabila dihembus  angin. Apabila Roh Kudus turun ke atas  seseorang, suara  berkata-kata  dalam bahasa roh boleh  didengari  dan pergerakan tubuhnya boleh dilihatkan.

Pada hari Pentaskosta, ketika Roh Kudus diturunkan, sebahagian orang-orang Yahudi  mentertawakan  murid-murid  dan berkata:  “Mereka  sedang mabuk oleh anggur  manis”  (Kisah  Para Rasul 2:13). Akan tetapi, rasul Petrus mengungkapkan nubuat  yang dinubuatkan oleh nabi Yoel dan berkata bahawa  Roh  Kudus  yang dijanjikan oleh Tuhan telah dicurahkan ke atas  mereka.  Murid-murid Tuhan telah disalah sangkakan bahawa mereka terlalu  banyak meminum anggur manis padahal mereka telah kepenuhan dengan Roh Kudus (Kisah Para Rasul 2:16-18). Berkenaan dengan Yesus, Petrus juga berkata,  “Menerima  Roh Kudus yang dijanjikan  itu,  maka dicurahkanNya apa yang kamu lihat dan dengar di sini” (Kisah Para Rasul 2:33). Apakah yang mereka lihat? Mereka melihat pergerakan-pergerakan  badan para pemercaya. Apa yang mereka dengar?  Mereka mendengarkan  pertuturan  dalam bahasa  roh  yang  tidak   dapat difahami.

Soalan :

“Adakah  berkata-kata  dalam  bahasa  roh  suatu  bukti mutlak untuk menerima Roh Kudus?”

“Sebab  kepada yang seorang Roh memberikan  karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang  lain Roh  yang sama memberikan karunia  berkata-kata  dengan pengetahuan … kepada yang  lain  Ia memberikan karunia  untuk  menafsirkan  bahasa  roh  itu.   Tetapi semuanya  ini  dikerjakan oleh Roh yang satu  dan yang sama,  yang memberikan karunia kepada  tiap-tiap  orang secara khusus, seperti yang dikehendakiNya” (1 Korintus 12:8-11).  “Atau  untuk berkata-kata  dalam  roh,  atau untuk  menafsirkan bahasa roh”  (1  Korintus  12:30). Merujuk  kepada ayat-ayat Alkitab ini,  terdapat orang yang mengatakan bahawa Roh Kudus membahagi-bahagikan karunia menurut kehendakNya, dan karunia-karunia  untuk orang  yang berlainan adalah tidak sama. “Berkata-kata dalam bahasa roh” cumalah satu karunia Roh Kudus,  dan dengan  demikian,  ia bukanlah  suatu  keperluan.  Akan tetapi, apakah yang dikatakan oleh Alkitab?

Jawapan :

Terdapat dua jenis berkata-kata dalam bahasa roh:

Jenis  yang  pertama adalah doa dalam  bahasa  roh manakala  yang satu lagi adalah bernubuat dalam  bahasa roh. Berdoa dalam bahasa roh adalah bukti mutlak untuk menerima Roh Kudus (Kisah Para Rasul 10:44-46). Sesiapa yang berkata-kata  dalam bahasa roh semasa  ia  berdoa telahpun  menerima Roh Kudus; manakala bernubuat dalam bahasa roh adalah suatu karunia istimewa di mana Roh Kudus  memberi dengan kehendakNya (1 Korintus  12:10-11). Matlamat berdoa dalam bahasa roh adalah  untuk membangunkan diri seseorang (1 Korintus 14:4)  manakala matlamat  bernubuat  dalam  bahasa  roh  adalah untuk membangunkan Jemaat (1 Korintus  14:26-27). Seseorang yang  berdoa  kepada Tuhan  dengan  berkata-kata  dalam bahasa roh dan walaupun  tidak  seorangpun   yang mengertinya,  doa  tersebut tidak perlu  penafsiran (1 Korintus 14:2), disebabkan Tuhan mengetahui maksud Roh Kudus  itu  (Roma 8:26-27).  Seseorang yang bernubuat dalam bahasa roh memberita  kepada manusia,   dan pemberitaan tersebut  tidak  akan  membangun jemaat kecuali ia ditafsirkan (1 Korintus 14:13, 27-28).

“Berkata-kata  dalam  bahasa  roh”  seperti   yang ternyata  di  dalam 1 Korintus 12 menunjukkan  karunia istimewa untuk “bernubuat dalam bahasa roh”, di mana ia tidak diterima oleh kesemua yang menerima Roh Kudus. Berikutan merupakan bukti yang menyokongnya:

1.  Karunia-karunia  roh  yang  disenaraikan  dalam  1 Korintus  fasal  12  adalah  karunia-karunia  yang membangunkan jemaat (ayat 8-11); tetapi siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh,  ia  membangun dirinya sendiri  (1 Korintus  14:4).  Oleh  itu, berkata-kata dalam  bahasa  roh,  seperti   yang dinyatakan  dalam  1 Korintus 12,  merujuk  kepada bernubuat dalam bahasa roh yang  membangunkan jemaat.

2.  “Bernubuat dalam bahasa roh” seharusnya ditafsirkan. Dengan demikian, “berkata-kata dalam bahasa roh” iaitu yang dinyatakan dalam 1 Korintus fasal  12  adalah dirujukkan  sebagai  “penafsiran bahasa  roh” (ayat 10, 30). Ia juga sama  dalam  1 Korintus  fasal  14  (ayat  13,  27).  Kita  harus membezakan di antara kedua-dua jenis berkata-kata dalam bahasa roh ini.

Berbahasa roh adalah tanda untuk orang yang tidak beriman?

“Karunia  bahasa  roh adalah tanda, bukan untuk  orang  yang beriman,  tetapi  untuk  orang yang tidak  beriman”  (1  Korintus 14:22). Perkataan “tanda” ini juga membawa erti “mujizat”.  Dalam bahasa  asal,  ia  adalah sama seperti  “tanda-tanda”  di  Markus 16:17,  yang  merujuk kepada mujizat-mujizat.  Untuk  orang  yang tidak  beriman,  berbahasa  roh  ini  sememangnya  adalah suatu mujizat, sebab ia memaksa mereka mengakui bahawa Roh Tuhan berada bersama-sama  dengan  manusia.  Ini  adalah  kerana  Tuhan tinggal  di dalam kita melalui Roh Kudus yang  telah  dikaruniakan kepada  kita  (1 Yohanes 3:24). Dalam Markus 16:17,  suatu  janji bahawa tanda-tanda yang tertentu akan menyertai orang-orang  yang percaya  termasuklah “berbahasa roh”. Ini juga menyokong bahawa berkata-kata  dalam  bahasa roh adalah suatu tanda  untuk orang yang tidak beriman.

Soalan-soalan penting untuk dipertimbangkan:

Wahai  kawan-kawan  yang mencari kebenaran:  seandainya anda tidak  berdoa dalam bahasa roh, apakah bukti yang anda  punyai untuk membuktikan  bahawa  anda  telah  menerima Roh Kudus? Seandainya anda tidak menerima Roh Kudus, apakah bukti yang  anda keluarkan bahawa Tuhan tinggal di dalam anda?  Seandainya  gereja yang anda pergi itu tidak membolehkan anda menerima  Roh  Kudus serta berdoa dalam bahasa roh, bukankah ia telahpun berbeza  dari Gereja  pada peringkat awal? Bolehkah gereja anda  itu  dipanggil sebagai  tubuh  Kristus  yang sebenarnya?  Adakah ianya Gereja benar yang bersesuaian dengan Alkitab? Sila renungkanlah isu-isu ini! Semoga Roh Kudus menjelaskan  serta memimpin  anda  untuk  mendapatkan jawapan-jawapan yang tepat.

C. Penyataan tanda-tanda dan mujizat-mujizat

1. Yesus melakukan banyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat.

Semasa  tugasNya di dunia, Tuhan Yesus  memberitakan  Injil, melakukan mujizat-mujizat yang tidak terhitungkan dan menyembuhkan segala jenis penyakit (Markus 4:23-25).  Sejurusnya itu,  apabila Dia mengutus murid-muridNya keluar, Dia memberikan mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dia berkata kepada mereka, “Pergilah dan beritakanlah  :  Kerajaan Sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit; bangkitkanlah orang mati; tahirkanlah orang kusta; usirlah setan-setan” (Matius 10:1, 78).

Matlamat  Yesus melakukan mujizat-mujizat,  mengusir  syaitan-syaitan dan menyembuhkan penyakit-penyakit adalah untuk  memuliakan nama Bapa yang di Sorga (Yohanes 9:1-3; 11:1-4, 40);  dan  juga kerana belas kasihanNya terhadap mereka yang sakit (Markus  1:40-42;  Matius 20:32-34). Apa yang lebih penting lagi  adalah  untuk bersaksi bahawa Dialah Kristus (Matius 11:1-6; Yohanes 10:24-25).

2. Mujizat-mujizat adalah bukti kewujudan Tuhan.

Mujizat-mujizat  merupakan  penyataan  kuasa  Tuhan,  iaitu, mereka  menyaksikan  bukti  kewujudan  Tuhan  yang  Esa.  Seperti sesuatu pepatah yang berbunyi: “Perbuatan bersuara lebih kuat  daripada perkataan”.  Seorang ateis akan mengakui kewujudan Tuhan  melalui mujizat-mujizat  yang dilihatnya, sama seperti kita  berkata-kata dalam  bahasa roh dan membuatkan orang-orang yang  belum  percaya ketahui bahawa Roh Tuhan tinggal di dalam kita (1 Korintus 14:22; 1 Yohanes 3:24).

Barangsiapa  yang melakukan mujizat-mujizat mempunyai  bukti yang  Tuhan bersertakannya. Apabila Nikodemus,  seorang  pemimpin agama  Yahudi  datang berjumpa Yesus, dia  berkata,  “Rabi,  kami tahu, bahawa Engkau datang sebagai guru yang diutus Tuhan;  sebab tidak  ada  seorangpun  yang dapat  mengadakan  tanda-tanda  yang Engkau  adakan itu, jika Tuhan tidak menyertainya” (Yohanes  3:1-2).  Apabila rasul Petrus telah dijemput ke rumah Kornelius,  dia juga mengatakan bahawa Yesus dapat menyembuhkan semua orang  yang dikuasai Iblis disebabkan Tuhan menyertai Dia (Kisah Para  Rasul 10:38).

3. Yesus melakukan mujizat-mujizat untuk memimpin orang percaya kepadaNya sebagai Juruselamat.

Mujizat-mujizat  dapat  memimpin orang untuk percaya Tuhan Yesus sebagai Juruselamat yang tunggal. Suatu kali, semasa  Yesus melawat  Kana,  di Galilea, terdapat seorang pegawai  istana  yang berjumpa  denganNya  serta memintaNya datang  untuk  menyembuhkan anaknya, yang hampir mati.

Maka Yesus berkata kepadanya, “Jika kamu tidak melihat   tanda  dan  mujizat,   kamu   tidak  percaya”.    Pegawai Istana itu berkata kepadaNya,  “Tuhan, datanglah  sebelum  anakku mati.” Kata Yesus kepadanya: “Pergilah anakmu hidup!” Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika  ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar, bahawa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul  berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka: “Kelmarin siang   pukul  satu  demamnya  hilang”.   Maka  teringatlah ayah itu, bahawa pada saat  itulah Yesus berkata kepadanya: “Anakmu hidup”.  Lalu iapun percaya, ia dan seluruh keluarganya  (Yohanes 4:48-53).

Di suatu kisah yang lain, Yesus telah membangkitkan  Lazarus yang  telah  empat hari mati. Tuhan Yesus mengarahnya  berjalan keluar  dari kubur  tersebut. Banyak orang-orang Yahudi telah percaya  selepas mereka menyaksikan mujizat ini (Yohanes 11:38-45; 12:11).

4. Yesus melakukan mujizat-mujizat melalui murid-muridNya.

Yesus   berjanji   kepada   murid-muridNya: “Sesungguhnya barangsiapa  percaya kepadaKu, ia akan melakukan juga  perbuatan-perbuatan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar  dari  pada  itu. Sebab Aku  pergi  kepada  Bapa”  (Yohanes 14:12).  Setelah Yesus terangkat naik ke Sorga,  pergilah  murid-muridNya  memberitakan  Injil  ke  segala  penjuru.  Tuhan  turut bekerja dengan mereka dan meneguhkan firmanNya dengan tanda-tanda yang  menyertainya (Markus 16:15, 19-20; Kisah Para  Rasul  14:3; Ibrani   2:4).  Marilah  kita  lihatkan  beberapa  mujizat   yang direkodkan dalam buku Kisah Para Rasul:

Di  pintu  gerbang Bait Tuhan yang  bernama  Gerbang  Indah, Petrus  menyuruh seorang lumpuh sejak lahirnya  berdiri  dan berjalan.   Disebabkan  mujizat  ini,  banyak  orang   telah menerima Injil. Bilangan mereka bertambah menjadi  kira-kira lima ribu orang laki-laki (Kisah Para Rasul 2:1-26; 4:1-4).

Melalui  murid-muridNya, Yesus mengadakan banyak  tanda dan mujizat yang menghairankan di antara manusia. “Bahkan mereka membawa orang-orang sakit  ke luar,  ke jalan raya, dan membaringkannya  di  atas  balai-balai  dan  tilam,  supaya, apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya  mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari  kota-kota  di  sekitar  Yerusalem  datang  berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan”. Hasilnya, semakin banyak laki-laki dan perempuan percaya kepada Tuhan  (Kisah Para Rasul 5:15, 16).

“Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias  kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakanNya,  mereka semua dengan bulat hati  menerima  apa yang diberitakannya  itu.  Sebab  dari  banyak  orang  yang kerasukan roh  jahat keluarlah roh-roh itu  sambil  berseru dengan  suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan  orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu” (Kisah Para Rasul 8:5-8).

Di Yope, ada seorang murid perempuan yang bernama Tabita di mana ia telah jatuh sakit lalu meninggal. Petrus “berlutut dan  berdoa;  lalu  berpaling  ke  mayat  itu  dan  berkata: “Tabita, bangkitlah!” Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat  Petrus,  ia  bangun  lalu  duduk.  Petrus  memegang tangannya dan  membantu  dia  berdiri.  Kemudian  memanggil orang-orang  kudus  berserta janda-janda,  lalu  menunjukkan kepada  mereka bahawa perempuan itu hidup.  Maka  tersiarlah peristiwa  itu  ke  seluruh Yope dan  banyak  orang  menjadi percaya kepada Tuhan (Kisah Para Rasul 9:40-42).

Di  Listra  ada  seorang yang  duduk  sahaja,  kerana  lemah kakinya  dan  lumpuh sejak ia dilahirkan  dan  belum  pernah dapat  berjalan. Dia mendengarkan ketika  Paulus  berbicara. Dan  Paulus menatap dia dan melihat, bahawa ia  beriman  dan dapat  disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara  nyaring: “Berdirilah  tegak di atas kakimu!” Dan orang  itu  melonjak berdiri,  lalu  berjalan kian ke mari. Ketika  orang  banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu  berseru dalam  bahasa  Likaonia: “Dewa-dewa telah turun  ke  tengah-tengah kita dalam rupa manusia” (Kisah Para Rasul 14:8-11).

Oleh  Paulus,  Tuhan mengadakan  mujizat-mujizat  yang  luar biasa,  bahkan  orang membawa sapu tangan ataupun  kain  yang dipakai  oleh  Paulus  dan  meletakkannya  atas  orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah  roh-roh jahat” (Kisah Para Rasul 19:11-12).

5. Adakah  benar bahawa mujizat-mujizat tidak sepenting  pada hari ini?

Anda mungkin berfikir bahawa mujizat-mujizat  sudah tidak sepenting  pada hari ini jika dibandingkan pada zaman rasul, kerana ubat-ubat moden pada masa kini adalah jauh lebih maju  dan penyembuhan tidak lagi memerlukan mujizat-mujizat. Tambahan pula terdapat banyak cara yang lain untuk meyakinkan manusia  menerima Kristus  dan pemberitaan Injil tidak semestinya  bergantung  pada mujizat-mujizat. Akan tetapi, pernahkah anda terfikir bahawa pada masa kini walaupun ubat  sememangnya  adalah lebih  canggih,  namun  masih terdapat  penyakit-penyakit  yang  melampaui  batas  skop  ubatan moden? Penyakit-penyakit sedemikian boleh disembuhkan oleh  Yesus Kristus hanya melalui mujizat-mujizatNya. Sebetulnya, kita  tidak semestinya  bergantung kepada tanda-tanda mujizat untuk  memimpin manusia  percaya  kepada  Kristus,  namun  demikian,  tanda-tanda mujizat selalunya yang paling menyakinkan. Alkitab mengatakan: “Yesus Kristus tetap sama, baik kelmarin mahupun  hari  ini  dan  sampai  selama-lamanya”  (Ibrani  13:8). Kesetiaan,  belas  kasihan  serta kekuasaan  Yesus  Kristus  yang berlipat  ganda ini tidak akan berubah. Pada hari ini, Dia masih rela dan mampu melakukan apa yang anda mintakan. Masa  mengadakan mujizat-mujizat  belum  berlalu. Seandainya anda  meminta  dengan iman, maka Tuhan pasti akan mengabulkan doa-doa anda.

Gereja peringkat awal mempunyai banyak mujizat-mujizat yang mengesahkan Kebenaran yang ia beritakan (Markus 16:20)  dan bersaksi  bahawa  Tuhan menyertainya (Yohanes 3:2;  Ibrani  2:4). Sejak pengasasan Gereja Yesus Benar melalui Roh Kudus, di Negara China pada tahun 1917, ia cuma bergantung kepada Roh Kudus dan kekuasaan mujizat-mujizat seperti di Gereja peringkat awal. Ia   telah  diasaskan  ke segala penjuru dunia,  termasuklah   Afrika, Australia, Eropah, India, New Zealand, Amerika Utara dan Selatan, Asia  Tenggara  dan Asia Tenggara Barat,  Rusia  dan  sebagainya. Banyak  pemercaya  Gereja ini menerima  keimanan  mereka  setelah menyaksikan tanda-tanda mujizat.

“Sewajarnya, dua kota raya telah dibentuk dari dua jenis kasih sayang : kasih keduniaan yang lahir dari kasih sayang kendiri sehinggakan membenci akan Tuhan. Kasih yang kedua ialah kasih kesyurgaan yang lahir dari kasih sayang Tuhan dan kasih ini akan menyebabkan pembencian akan sendiri. Dalam kasih yang pertama hanya ada kemuliaan diri manakala yang kemudian ialah kemuliaan Tuhan, kerana satu mencari kemuliaan dari manusia tetapi kemuliaan yang terbesar ialah Tuhan; kesaksian hati nurani. Yang satu mengangkat kepalanya dalam kemuliaan sendiri dan yang lain pula berkata kepada Tuhannya: “ Engkau adalah kemuliaanku dan penjunjung kepalaku.” Marilah kita  kembali  ke “Kota Tuhan” yang sebenarnya pada  hari  ini – Gereja Yesus Benar.

Bibliografi

Dods, Marcsu, trans. THE CITY OF GOD. By Saint Augustine. New York : The Modern Library, 1950.

Adakah anda berada di dalam Gereja Benar?

Seandainya terdapat seseorang yang datang meminta anda agar melibatkan diri dalam sebuah persatuan ataupun organisasi, anda mungkin menanyakan tentang fungsi-fungsinya dan juga penubuhannya sebelum anda memberikan persetujuan. Sebagai seorang yang bertanggungjawab, anda mungkin sedar akan kewajipan-kewajipan yang bakal ditemui apabila anda melibatkan diri dalam mana-mana unit sosial. Jika kita telah diberikan begitu banyak pertimbangan untuk pemilihan sosial – yang hanya berkenaan kebendaan dunia yang fana ini – berapa banyak pula penelitian yang harus kita pertimbangkan terhadap pemilihan gereja yang berkaitan kehidupan kita pada masa kini, masa depan dan juga kehidupan yang kekal?

Kristianiti adalah hidup dan kematian serta kebangkitan Yesus Kristus yang tersirat di dalam hati serta jiwa setiap umat Kristian di dalam kehidupan seharian mereka. Agama Kristian bukan hanya satu set kepercayaan sahaja, ia adalah kehidupan. Ia adalah suatu kepercayaan bahawa ia perlu dilalui, dialami serta dinyatakan dalam perbuatan. Sebagai para Kristian, gereja yang kita tergolongkan memainkan suatu peranan yang penting dalam membantu kita membentuk kehidupan Kristian kita. Adalah penting bagi kita untuk tergolong dalam gereja yang berisikan doktrin-doktrin keselamatan – Gereja yang benar – di mana kesudahannya pasti akan memimpin kita ke Kerajaan Sorga. Soalan-soalan yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri buat masa kini adalah: Adakah kita berada di dalam Gereja yang benar di mana doktrin-doktrinnya benar-benar bersesuaian dengan Kitab Suci? Bagaimana kita mengetahui sama ada kita berada di Gereja yang benar atau tidak? Adakah terdapatnya gereja-gereja “palsu”? Marilah kita mengkaji di dalam Alkitab untuk memperolehi jawapannya – kita akan bermula dengan pencarian kita dari Gereja Rasul pada peringkat yang awal.

(A) Gereja Peringkat Awal

1) Permulaan Gereja peringkat awal.

Selepas penyaliban dan kebangkitanNya, Tuhan Yesus menampakkan diriNya kepada rasul-rasul untuk suatu jangkamasa yang berjumlah 40 hari, di mana Ia menghuraikan tentang Kerajaan Tuhan dan memberikan mereka arahan-arahan berkenaan Roh Kudus. Rasul-rasul telah disuruh agar jangan meninggalkan kota Yerusalem, melainkan menanti dengan sabar akan penurunan Roh Kudus yang telah dijanjikan untuk mereka. Namun demikian, murid-murid telah salah faham terhadap kata-kata dengan menyangka ianya bermaksud Tuhan akan memulihkan Kerajaan bagi Israel. Jawapan dari Tuhan adalah, “Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasaNya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiKu di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke hujung bumi” (Kisah Para Rasul 1:7-8).

2) Amanat-amanat Gereja peringkat awal.

Sebelum Yesus diangkat naik ke Sorga, Dia telah mengamanatkan dua amanat yang penting kepada Gereja. Amanat yang pertama adalah: “Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk” (Markus 16:15). Amanat yang kedua melibatkan bangunan rohani Gereja: “Gembalakanlah domba-dombaKu” (Yohanes 21:16). Untuk membolehkan Gereja melaksanakan tugas-tugas yang begitu besar, Yesus berjanji akan menurunkan Roh Kudus ke atas mereka agar mereka memperolehi kekuatan rohani untuk memberitakan Injil. Kekuasaan Roh juga diberikan kepada mereka untuk melakukan tanda-tanda mujizat yang besar di dalam namaNya.

3) Pengasasan Gereja peringkat awal.

Pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun ke atas murid-murid. Kedatangan Roh Kudus telah dibuktikan dengan tanda-tanda yang dapat didengar (angin) dan yang dapat dilihat (api): “Tiba-tiba dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk; dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya” (Kisah Para Rasul 2:2-4). Pada hari tersebut, terdapat tiga ribu jiwa telah dibaptiskan setelah mendengar nasihat rasul Petrus. Para pemercaya tersebut telah mengasaskan dasar Gereja peringkat awal pada zaman rasul (Kisah Para Rasul 2:1-4, 40-42, 46-47). Gereja telah diasaskan mulai masa itu dan adalah di dalam linkungan tahun 30 Selepas Masehi.

4) Perkembangan Gereja peringkat awal.

Pembaptisan Roh Kudus telah memberikan jemaat peingkat awal keberanian untuk memberitakan Firman Tuhan dan juga untuk bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Murid-murid berterusan memberitakan Injil berleluasan dan jauh, membaptiskan para pemercaya dan mengasaskan gereja-gereja. Persekutuan mereka adalah: “Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda” (Kisah Para Rasul 4:22-23). Mereka telah disatukan dalam satu kefahaman, dengan satu hati dan satu pikiran apabila mereka bertemu setiap hari di dalam bait. Akan tetapi, timbul pula penganiayaan terhadap Gereja peringkat awal, dan terdapatnya penganiayaan di dalam serta di luar Yerusalem. Namun demikian, Firman Tuhan tidak dihalangi. Semasa tiga perjalanan penginjilan rasul Paulus, Injil telah disebarkan ke keseluruhan empayar Roma (Kisah Para Rasul 4:4; 8:1, 4; 13:1-3; 28:23-24, 30-31).

5) Kemelesetan Gereja peringkat awal

Apabila Tuhan masih bersama dengan murid-muridNya, Dia telah memberi amaran kepada mereka berkenaan injil palsu dengan mengungkapkan perumpamaan tentang lalang di antara gandum (Matius 13:24-30). Injil telah diumpamakan oleh gandum yang telah ditaburkan di dalam jiwa manusia, dan lalang adalah pengajaran-pengajaran palsu yang ditanamkan oleh Syaitan. Jikalau lalang itu dicabut keluar, kemungkinan gandum itu akan tercabut bersama. Oleh itu, kedua-dua gandum dan lalang dibenarkan tumbuh bersama-sama sehinggalah sampai waktu menuai, iaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. “Lalang” itu akan dibuang ke dalam perapian Neraka manakala “gandum” akan dikumpulkan dan dibawa masuk ke Kerajaan Sorga.

Di zaman para rasul, Syaitan telahpun memutarbalikkan Injil. Ini menjelaskan mengapa Paulus begitu marah terhadap jemaat-jemaat Galatia yang begitu cepat menyimpang dari Kristus untuk mengikuti suatu injil lain (Galatia 1:6-9). Paulus memberikan amaran: “Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari Sorga yang memberitakan kepada kamu suatu injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia” (Galatia 1:8).

6) Pembangunan kembali Gereja peringkat awal

Nabi Amos bernubuat: “Pada hari itu Aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh; Aku akan menutup pecahan dindingnya, dan akan mendirikan kembali reruntuhannya; Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala” (Amos 9:11). Nabi Yesaya juga bernubuat: “Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir: gunung tempat rumah TUHAN akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit; segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata: “Mari, kita naik ke gunung TUHAN, ke rumah Tuhan Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalanNya, dan supaya kita berjalan menempuhnya; sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman TUHAN dari Yerusalem” (Yesaya 2:2-3). Ini melambangkan pembangunan kembali Gereja sehinggalah Kristus datang sekali lagi pada Hari yang Terakhir.

B) Prospek Gereja Sebelum Hari Yang Terakhir

Menurut Alkitab, terdapat tiga tanda yang besar:-

1) Pencurahan Roh Kudus Hujan Akhir.

Di Palestin, hujan turun dalam dua musim: hujan awal sebelum musim sejuk (hujan pada musim luruh) dan hujan akhir sebelum musim panas (hujan pada musim bunga). Hujan melambangkan Roh Kudus. Ia menandakan bahawa kerja Roh Kudus meliputi dua waktu. Hujan awal telahpun turun semasa zaman rasul, manakala masa yang kita lalui pada masa kini merupakan hujan akhir (Yoel 2:23, 28-29).

2) Pengetahuan rohani akan bertambah (Daniel 12:4; Yohanes 14:26)

Melalui pimpinan Roh Kudus, kesemua pemercaya akan mencapai penyatuan dalam iman serta pengetahuan Kristus Yesus sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali (1 Korintus 2:10-13; Yohanes 16:12-13; Efesus 4:13). Kita akan berkongsi kepercayaan di mana cuma adanya satu Tuhan, satu iman dan satu baptisan (Efesus 1:10; 4:4-6).

3) Pembangunan Kembali Gereja Benar akan berjaya

Yesus Kristus akan menguduskan serta membersihkan Gereja benar dengan memandikannya dengan air dan Firman, supaya Ia dapat “menempatkan jemaat di hadapanNya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela” (Efesus 5:26-27). 

C) Kesatuan Gereja Benar 

1) Satu-satunya Tuhan Kristus

Keunikan sifat Gereja benar sebagai satu-satunya tubuh Kristus telah dibuktikan oleh ayat-ayat Alkitab:

 • “Satu tubuh dan satu roh…” (Efesus 4:4).
 • “Kerana roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh, kerana kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu” (1 Korintus 10:17).
 • “Kerana sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu Roh kita semua, baik orang Yahudi, mahupun orang Yunani, baik budak, mahupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu Roh” (1 Korintus 12:12-13). 
 • “… jemaat yang adalah tubuhNya” (Efesus 1:22-23).
 • “Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita kerana kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus, untuk tubuhNya, yaitu jemaat” (Kolose 1:24).

Ayat-ayat Alkitab di atas memikulkan bukti yang Jemaat adalah tubuh Kristus. Oleh kerana hanya terdapat satu Kristus, maka hanya terdapat satu tubuh – Gereja benar yang mempunyai “satu iman, satu baptisan dan satu roh” di mana Yesus Kristus adalah Tuhannya dan seseorang itu boleh diselamatkan melaluiNya. Yesus pernah berkata: “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup! Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku” (Yohanes 14:6). Oleh itu, seseorang hanya boleh menerima hidup kekal melalui Gereja benar.

2) Yesus Kristus adalah kepala tubuh – Gereja

Yesus berkata, “Ada lagi padaKu domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini; domba-domba itu harus Kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraKu dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala” (Yohanes 10:16). Paulus juga berkata, “Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh…supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan” (1 Korintus 12:22, 25). Yesus Kristus adalah kepala tubuh dan Kristus tidak pernah terbagi-bagi (1 Korintus 1:13). Perhubungan Kristus dengan Gereja adalah perhubungan di antara suami isteri. Hanya terdapat satu gereja yang wajar bagiNya – Gereja benar.

Mencarikan Gereja Yang Benar

Wahai para pembaca, adakah kalian merasakan kehidupan ini tidak berbaloi? Adakah kalian seringkali berasa bingung dan sesat, sama seperti seorang anak mengembara di jalan-jalan dengan berjiwakan perasaan yang takut serta cemas dan yang tidak dapat mencarikan jalan untuk pulang? Adakah kalian beharap agar dapat melepaskan segala beban berat batiniah yang diletakkan oleh orang lain ke atas diri kalian? Adakah kalian idamkan suatu kehidupan yang bermakna? Jika ada, sila segera menyertai Gereja benar! Akan tetapi, dari denominasi-denominasi Kristian yang begitu banyak, yang manakah adalah Gereja yang benar? Demi keselamatan kita, marilah kita meninjau dari ayat-ayat Alkitab untuk mencarikan kriteria sebuah Gereja yang benar!

Kembali ke Gereja yang Benar

PRAKATA

Sewaktu  kita merentas jalan kehidupan, kita semua  bergerak ke depan dalam satu arah ataupun sebaliknya. Ada kalanya  kita bertembung  dengan  halangan ataupun lencongan. Dan ada kalanya kita  mesti mendaki gunung ataupun bukit dan menyeberang  sungai-sungai  ataupun  lautan. Tidak kira apa  jua jalan yang  kita rentasi, semuanya akan berakhir dengan satu destinasi yang persis –  Kematian.  Ini bererti pengakhiran bagi segala sesuatu yang mereka kerjakan seumur hidup mereka. Akan tetapi,  terdapat segelintir manusia yang mengharapkan kedatangan hari “Pengakhiran yang Agung”. Ini  adalah kerana mereka berada di tangga  yang menuntun mereka menuju ke suatu domisil indah yang bernama Sorga. Adakah anda berada di tangga yang menuju ke Sorga?

Buku  kecil  ini menyampaikan langkah terakhir dari empat langkah yang menuntun seseorang ke menjejaki tangga yang menuju ke Sorga. Adalah disyorkan  agar  anda  menghabiskan jilid  yang  pertama iaitu: Setiap Insan Perlu  Menyembah  Tuhan Benar,  jilid  yang kedua, Jatuh Dari Anugerah  dan jilid  yang ketiga, Percaya  Kepada  Tuhan, sebelum  anda membaca jilid yang terakhir ini, Kembali Ke Gereja Yang Benar. Keempat-empat  jilid  ini dirangkumkan dalan sebuah buku Tangga Menuju Sorga. Matlamat buku kecil ini adalah untuk membekalkan pembaca suatu rujukan kepada perjalanan seseorang yang menuju ke Sorga. Semoga terang mulia di hujung jalan akan memancari jalanmu ke depan! Semoga Roh Kudus menyinari setiap daripada langkah anda semasa anda menghampiri ke terang sorga!

Matlamat

Samada anda seorang Kristian atau tidak, anda mungkin ada berfikir: Mengapakah terdapatnya begitu banyak denominasi-denominasi Kristian? Mengapakah terdapat begitu banyak gereja yang berbeza padahal hanya terdapat satu Tuhan Yesus Kristus dan satu Alkitab? Daripada begitu banyak gereja, gereja yang manakah yang adalah benar? Soalan-soalan ini  hanya  boleh  dihadapi melalui  konteks Alkitab, disebabkan Kitab Suci ini dengan jelasnya mendedahkan kepada kita tentang Gereja benar yang  diakui  oleh Tuhan.

Setelah  kita percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat  peribadi kita, langkah seterusnya bagi kita adalah untuk mengenalpasti gereja yang kita anuti. Ini adalah sangat penting kerana tiada seorangpun yang dapat berdiri teguh di dalam iman secara sendiri. Akan tetapi, adakah kita mengetahui bahawa gereja yang kita pergi itu memainkan peranan yang  penting dalam keselamatan jiwa kita? Anda mungkin berkata: “Saya pergi ke gereja yang terletak di  selekoh yang berdekatan dengan rumah saya. Gereja mana yang saya pergi, tidak penting, asalkan ia adalah sebuah gereja.” Kebanyakan kita mengetahui bahawa pergi ke gereja dengan automatiknya akan membolehkan kita mengarah ke tangga Syurga. Namun, kita tidak sedar betapa pentingnya untuk kita mencarikan  gereja benar  yang  bertepatan dengan ajaran-ajaran Alkitab.

Dalam lembaran kecil ini, kita akan mencari  di  dalam Alkitab  – perkataan Tuhan sebagai dasar untuk mengenalpasti Gereja Benar Tuhan. Kita melihat dari Gereja Peringkat Awal para rasul dan kita akan melihat bagaimana  ianya telah  diasaskan setelah penurunan Roh Kudus. Dengan  melihatkan ciri-ciri Gereja rasul pada Peringkat Awal, kita dapat belajar tentang kriteria-kriteria sebuah Gereja yang benar. “Dalam zaman dan angkatan yang penuh kekeliruan dengan keghaiban metafizik yang semakin meningkat, ditambahkan dengan gerakan-gerakan karismatik yang menyelebungi agama Kristian dari hari ke sehari, ianya sangat membimbangkan baik umat Kristian maupun yang bukan Kristian”. Akan tetapi, bagaimanakah kita membezakan sesebuah gereja  dengan gereja  yang lain? Pada hari ini, kita memerlukan sinaran Roh Kudus Tuhan untuk mengaruniakan kepada kita hikmat rohani untuk membuat perbezaan dengan bijak.  Kita  memerlukan  Firman Tuhan  untuk  memimpin kita sepanjang  perjalanan  iman kita. Seandainya  kita  milik  kepada sesebuah  gereja  yang  tidak menuntun kita  ke Kerajaan  Syurga, bukankah kita telah percaya kepada Tuhan secara sia-sia sahaja?

Semoga lembaran kecil  ini  dapat  menolong  anda mencapai suatu pemahaman yang lebih baik terhadap Kebenaran,  dan juga  dapat  menolong anda kembali kepada iman rasul-rasul  yang begitu  murni dan tulin pada masa Gereja peringkat  awal. Kami juga  berharap ia dapat melenyapkan keraguan serta prasangka yang anda punyai terhadap Kristianiti secara asas, dan juga Tuhan Kristus Yesus.  Pada masa yang sama, kami  mempelawa  anda agar mencapai pengenalan yang lebih dalam tentang Kebenaran Gereja Yesus Benar.  Sila  jangan  berasa  ragu-ragu untuk menghubungi   para penginjil  kami di Gereja Yesus Benar yang berdekatan dengan lokasi anda; kami amat menghargai segala  pertanyaan yang anda kemukakan.

Tatkala anda  membaca jilid yang terakhir ini, sila  ambil perhatian  bahawa  hikmat  dan  pengetahuan  Tuhan adalah teramat besar. Jilid  ini  hanya  menyumbangkan secebis pengertian kami tentang alam rohanian. Semoga Tuhan memberkati anda dalam ikhtiar anda untuk mengenaliNya. Amin.

Kebaikan Percaya kepada Yesus

Anugerah Tuhan yang Menghairankan. 

Alkitab memberitahu kita bahawa Paulus pernah mengancam dan membunuh umat Kristian (Kisah Para Rasul  9:1-2, 22:4-5, 26:9-11). Kemudian dia telah bertaubat dengan tiba-tiba dan memeluk ke dalam agama Kristian. Dia pun mula memberitakan Injil Kebenaran ke merata tempat. Dia rela mengorbankan segalanya demi Tuhan, menanggung semua penderitaan dan berkorban demi Kebenaran (Filipi 3:8, 2 Korintus 11:23-27, 2 Timotius 4:6-8). Berapa ramai orangkah di dalam sejarah yang berganjak daripada seorang yang menganiaya Jemaat kepada seorang Kristian? Berapa ramai orangkah seperti Paulus yang rela mengorbankan segala-galanya demi Kristus termasuk dirinya sendiri? Mengapakah perubahan mendadak ke atas dirinya berlaku? Apakah yang menyebabkan perubahan ini? Ini disebabkan dia telah mengalami anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan.

Bagaimanakah kita mendapat pengalaman di dalam Tuhan hari ini? Apakah kebaikan-kebaikan percaya kepada Yesus Kristus? Adakah kita percaya bahawa Yesus mempunyai anugerah dan berkat yang berkelimpahan sehingga Dia bersedia mencurahkannya ke dalam hidup kita? Hanya satu sahaja yang diperlukan iaitu beriman terhadap Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkat adalah baik untuk kehidupan fizikal tetapi berkat rohani yang dicurahkannya ke atas kita adalah lebih bernilai. Marilah kita merujuk Alkitab mengenai anugerah Tuhan yang menghairankan yang telah dijanjikaNya kepada kita:

A. Damai Sejahtera dalam Kehidupan Kita.

Dalam kehidupan dunia yang penuh dengan jerih payah dan penderitaan, kita tidak dapat menjangka bilakah kita akan diancam atau menghadapi bahaya dalam kehidupan kita. Malah kita juga tidak dapat menduga apakah yang akan berlaku pada keesokkan hari (Pengkhotbah 27:1, Yakobus 4:14). Walaupun begitu, kita tidak perlu bimbang apabila kita menyerahkan segalanya kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita kerana hidup kita akan dipenuhi dengan kedamaian. Ini disebabkan Yesus Kristus adalah tempat perlindungan kita terhadap arus dunia yang terombang-ambing. Dia adalah Tuhan kita yang melindungi kita siang dan malam. Dialah yang memberikan kedamaian kepada kita walau apapun malapetaka yang menimpa kita (Mazmur 91:2-11, 121:4-8).

1) Berkat Tuhan – mengubah kebahayaan kepada damai sejahtera.

“Manusia yang lahir dari perempuan…singkat umurnya dan penuh kegelisahan” (Ayub 14:1). Kehidupan kita tidak dapat dielakkan daripada masalah yang telah mengurangkan kedamaian dalam hidup. Walaupun kita memerlukan damai sejahtera, kita tidak tahu jalan menuju damai sejahtera ini (Roma 3:17). Yesus Kristus datang untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera (Lukas 1:79). Adakalanya, kita akan berdepan dengan keadaan-keadaan hidup yang mengancam dan membahayakan kita. Apabila kebahayaan yang sedemikian menimpa kita, kita harus ingat bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan mempunyai kedamaian batiniah walaupun dikelilingi oleh keadaan yang tidak menyenangkan.

Seperti yang tercatat dalam Injil Markus: Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridNya menaiki perahu ke seberang danau Galilea. Tiba-tiba angin taufan melanda dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai dipenuhi air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Murid-muridNya membangunkan Yesus dan berkata, “Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?” Dia bangun dan menghardik angin itu: “Diam! Tenanglah.” Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi tenang sekali. Dia berkata kepada murid-muridNya, “Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?” (Markus 4:35-40).

Mujizat di atas memberitahu kita bahawa Yesus Kristus adalah Tuan di atas cakrawala ini dan tidak ada apa-apapun yang boleh mengancam kita kalau Tuhan menyertai kita. Kita hanya memerlukan iman dan mempunyai kepercayaan yang penuh terhadapNya. Apakah yang perlu kita takutkan kalau Tuhan yang Hidup ini bersama-sama kita?

2. Berkat Tuhan – Menyembuhkan penyakit-penyakit kita.

Semasa Yesus memberitakan Injil di Kana, Galilea, seorang pegawai istana yang anaknya sakit tenat di Kapernaum telah datang berjumpa Yesus. Dia memohon agar Yesus datang dan menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Yesus memberitahunya, “Pergilah, anakmu hidup.” Orang ini percaya akan apa yang dikatakan Yesus lalu pergi. Ketika dia masih di pertengahan jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan khabar bahawa anaknya hidup. Apabila dia bertanya bila anaknya beransur pulih, mereka memberitahu dia, “Demamnya mula hilang pukul satu kelmarin.” Ayah itu sedar bahawa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya: “Anakmu hidup.” Lalu dia pun percaya, dia dan seisi keluarganya. (Yohanes 4:46-53).

Orang ini adalah pegawai istana yang mampu membelanjakan wang untuk mendapatkan rawatan daripada doktor-doktor yang terkemuka. Kemungkinan dia telah merujuk kepada mereka semua tetapi tidak seorang pun yang dapat menyembuhkan anaknya. Akhirnya dia telah pergi mendapatkan Yesus dan memohonNya menyembuhkan anaknya berdasarkan kasihNya dan keperluan  mendapat rawatan yang segera untuk anaknya. Tuhan Yesus mendengar permintaannya dan menyembuhkan anaknya dengan serta merta.

Yesus telah melakukan banyak mujizat semasa memberitakan Injil selama tiga tahun di dunia. (Yohanes 20:30). Dalam jangka masa lapan dekad yang lalu, Yesus telah melakukan banyak mujizat di dalam Gereja Yesus Benar. Bagaimanakah Dia menyembuhkan kita? Ini disebabkan Dia adalah pakar perubatan yang penuh dengan kuasa (Markus 5: 25-34). Dia boleh  menyembuhkan segala penyakit seandainya Dia berkenan. Mengapakah Dia  rela menyembuhkan kita? Ini disebabkan Dia adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan dan rahmat. Dia menyembuhkan kita berdasarkan rahmatNya yang berkelimpahan (Matius 14:14, 20:30-34, Markus 1:40-42, 5:19, Lukas 7:13-15). Walaupun begitu, kita harus juga beriman. Mereka yang memohon disembuhkan seringkali diberitahu oleh Yesus bahawa, “terjadilah kepadamu seperti yang engkau percaya.” (Matius 8:13, 9:29-30) ataupun “Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah penyakitmu.” (Markus 5:34, 10:52, Lukas 17:19). Adakalanya, Dia bertanya  kepada orang-orang yang berpenyakit, “Percayakah kamu bahawa Aku dapat melakukannya?” (Matius 9:28). Sama juga soalan ini juga boleh dikemukakan kepada kita pada hari ini – adakah kita percaya bahawa Tuhan dapat menyembuhkan penyakit-penyakit kita seandainya kita beriman terhadapNya.

B. Damai Sejahtera yang Rohani di Dalam Tuhan Yesus Kristus.

1. Yesus Kristus memikul beban kita.

Raja Salomo pernah mengeluh dengan berkata, “Kerana di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan.” (Pengkhotbah 1:18). Musa juga berkata, “Masa hidup kami tujuh puluh tahun dan jika kami kuat, lapan puluh tahun  dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan… (Mazmur 90:10). Ternyata sekali dari zaman dahulu sehingga sekarang, semua manusia mempunyai penyakit yang sama  iaitu hidup ini dipenuhi dengan jerih payah, masalah dan penderitaan yang tidak putus-putus. “Marilah kepadaKu semua yang letih lesu dan berbeban berat dan Aku akan memberi kelegaan kepadamu.” (Matius 11:28). Ini merupakan layanan Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan terhadap semua manusia. Semua yang melalui jerih payah dan penderitaan di dalam hidup ini dijemput datang kepada Yesus dan serahkan beban mereka kepadaNya. Dengan demikian, kita dapat menikmati damai sejahtera rohani yang diberikan kepada kita. Ini disebabkan Dia memelihara dan memikul beban kita. (I Petrus 5:7, Mazmur 68:19).

2. Carilah Tuhan dan kebenaranNya.

Kita seringkali khuatir tentang keperluan harian kita seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Akan tetapi Tuhan Yesus memberitahu kita supaya jangan khuatir tentang hal-hal ini. Dia menyuruh kita memandang kepada burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpul bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa di Syurga. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan! Dia juga menyuruh kita perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal namun Tuhan mendandaniNya. Kita sebagai anak-anakNya akan lebih lagi didandani. Ini disebabkan Bapa tahu segala keperluan kita. Daripada contoh-contoh di atas, Tuhan Yesus telah menunjukkan kepada kita cara yang paling asas untuk menghilangkan kekhuatiran kita – carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenaranNya (menganggap Bapa di syurga sebagai Tuhan kita sendiri dan patuh kepadaNya). Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita (Matius 6:25-34). Akan tetapi, kita pula seringkali berjerih payah dan khuatir pada setiap hari akan hal-hal di dalam dunia ini dan tidak bersandar kepada Tuhan.

Selain daripada kekhuatiran akan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, terdapat juga penyiksaan dan penderitaan rohani. Ramai orang boleh menanggung kesakitan tubuh jasmani tetapi bukan  penyiksaan rohani. Apabila dilanda oleh malapetaka, ramai orang akan lupa untuk makan dan tidur sehingga ada yang patah jiwa kerana mereka tidak dapat menghadapi realiti kehidupan yang penuh dengan cabaran. Akan tetapi, kita tidak akan takut menghadapi penderitaan kerana kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Yesus belum pernah berjanji bahawa kita  tidak akan menghadapi cabaran dalam hidup tetapi Dia telah berjanji untuk berjalan bersama-sama kita dalam penderitaan kita (Yohanes 14:27, 16:33).

3. Damai sejahtera dalam penderitaan.

Seorang Kristian yang mempunyai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya di dalam penderitaannya. Mengapa begitu? Ini disebabkan:

 • Dia tahu bahawa Tuhan Yesus Kristus adalah tempat perlindungannya. Tuhan akan melindungi dan menyelamatkanya dari penderitaannya  (Mazmur 62:8, 34:15,17).
 • Dia tahu bahawa seekor burung pipit pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa di syurga (Matius 10:29). Sebagai anak Bapa di syurga, dia tahu bahawa penderitaan yang timbul dari kehendak Tuhan akan bermanfaat baginya (Roma 8:28, Mazmur 119:71, Ayub 23:10). Atas sebab inilah, seorang Kristian yang menghadapi penderitaan harus menyerahkan kepada Tuhan terlebih dahulu kemudiannya menantikan bagaimana Tuhan memenuhi kehendakNya dengan tenang. Seandainya Tuhan menyelamatkan dia daripada penderitaaanya, dia akan bersyukur di atas belas kasihan Tuhan yang berkelimpahan. Kalau Tuhan membaiki kelakuannya melalui penderitaan-penderitaan berbentuk kehilangan material dan penderitaan rohani, dia seharusnya bersyukur kepada Tuhan juga. Filsafat hidupnya haruslah bertemakan ucapan syukur dalam apa keadaan sekalipun. Rahsia kejayaannya adalah berserah kepada Tuhan dalam segala sesuatu.

Apabila lautan bergelora, perahu akan terombang-ambing kerana tiupan angin dan ombak yang kuat. Akan tetapi kapal-kapal lebih stabil dalam keadaan ini. Walaupun kapal ini tenggelam ke dasar laut, kompasnya tetap menunjukkan arah utama iaitu ke utara dan selatan. Sehubungan dengan itu, apabila seorang Kristian melalui penderitaan, hatinya tetap tenang seperti kapal yang diuji oleh gelora dunia yang bertubi-tubi. Jiwanya seperti kompas kapal yang telah tanggelam iaitu tetap setia terhadap Tuhan dan bertahan sampai kesudahannya. Bukankah kedamaian batiniah sedemikian amat bernilai?

4. Pengampunan dosa. Penyucian. Pembenaran.

Seperti yang dibincangkan di atas, manusia di dalam dunia ini berjerih payah dalam kehidupan yang penuh dengan penderitaan dan kesedihan kerana mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus dan murka Tuhan tetap di atas mereka (Kejadian 3:16-19, Yohanes 3:36). Terdapat satu jalan keluar sahaja, iaitu bertaubat dan percaya kepada Yesus agar dosa-dosa kita dihapuskan supaya kita diperbaharui oleh Tuhan (Kisah Para Rasul 3:19). Adakah kita percaya bahawa dosa-dosa kita akan diampuni dengan cara ini? Petrus berkata, “Bertaubatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu” (Kisah Para Rasul 2:38). Ananias juga berkata, “Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan.” (Kisah Para Rasul 22:16).

 • Apakah kesan pembaptisan terhadap pengampunan dosa?

 Keberkesanan pembaptisan terhadap pengampunan dosa adalah seperti berikut:

1) Di dalam Yesus Kristus, dan oleh Dia, kita memperolehi pengampunan dosa. (Efesus 1:7).

2) Apabila Yesus Kristus disalibkan, darah dan air mengalir keluar dari tubuhNya. (Yohanes 19:34).

3) Kita bukan sahaja dibaptis dengan air tetapi dengan air dan darah. Roh Kudus memberi kesaksian kerana “Roh itu adalah kebenaran.” Yesus datang dengan air dan darah, dan punca keselamatanNya terletak dalam tiga yang memberi kesaksian – iaitu Roh, air dan darah.” ( I Yohanes 5:6-8 ).

“Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Tuhan kita.” (I Korintus 6:11). Pembaptisan air bukan sahaja membolehkan dosa kita ditebus dan diampuni tetapi yang penting sekali, ia dapat menyuci dan membenarkan kita. Ini tidak dapat dicapai melainkan kita dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus dengan adanya Roh Kudus sebagai saksi.

 • Kesan penyucian dan pembenaran.

Corak pembaptisan yang betul mempunyai kesan-kesan penyucian dan justifikasi. Di dalam Buku Ibrani dinyatakan, “Tanpa kekudusan tidak seorangpun akan melihat Tuhan.” (Ibrani 12:14). Dalam erti kata yang lain, orang-orang kudus sahaja yang dapat melihat Tuhan. Memandangkan pembaptisan berkesan menyucikan manusia, orang-orang yang telah dibaptis “akan berani melihat Tuhan”. Oleh itu, “kita penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus, melalui jalan yang baru dan hidup yang dibukakan bagi kita melalui tabir iaitu diriNya sendiri…marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas kerana hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. (Ibrani 10:19-22).

Paulus berkata, lebih-lebih kerana kita sekarang telah dibenarkan oleh darahNya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Tuhan. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Tuhan oleh kematian AnakNya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupNya! (Roma 5:9-10). Melalui pembaptisan, darah Yesus yang dialirkan di atas salib untuk semua manusia membolehkan kita dibenarkan oleh Tuhan – untuk diselamatkan dari murka Tuhan, didamaikan denganNya dan diselamatkan.

Dari apa yang dinyatakan di atas, kita tahu bahawa pembaptisan berkesan untuk pengampunan dosa, untuk disucikan dan untuk dibenarkan. Ketiga-tiga ini merupakan jalan untuk menghilangkan murka Tuhan, didamaikan dengan Tuhan dan ditebus ke dalam hidup yang kekal.

B. Roh Kudus membantu kita mengalahkan hukum dosa.

1.Kita tidak berupaya mengalahkan hukum dosa.                                                                                     

Kita dapati bahawa pendidikan dan tamadun masyarakat yang semakin maju menyebabkan hati manusia semakin tertuju kepada kejahatan. Inilah keadaan kita pada hari ini. Walaupun begitu, kita tidak seharusnya mengaitkan kejahatan dengan pendidikan. Pendidikan tidak mencemarkan manusia tetapi kuasa yang ada padanya berupaya mempengaruhi manusia sehingga melupakan kebaikan. Manusia berdosa bukan kerana mereka tidak dapat membezakan yang baik daripada yang jahat tetapi kita melakukan kejahatan kerana kita, “tidak berupaya mengalahkan hukum dosa”. (Roma 7:17-24). Pendidikan membolehkan kita memahami yang mana jahat dan yang mana baik tetapi ia tidak menyelamatkan kita daripada godaan kejahatan.

Kita tahu bahawa untuk mengelakkan diri daripada kejahatan kita harus memperbaharui hati kita terlebih dahulu. Seandainya ini tidak dilakukan, maka tekad kita untuk mengelakkan tabiat yang buruk dan berbuat baik hanyalah sia-sia belaka. Oleh itu, kita dapat melihat bagaimana Tuhan berjanji dengan umatNya melalui nabi Yehezkiel, “Kamu akan Ku berikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu dan Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan Ku berikan kepadamu hati yang taat. RohKu akan Ku berikan diam di dalam batinmu dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanKu dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanKu dan melakukannya. (Yehezkiel 36:26-27). Malah Tuhan juga telah memperlihatkan kepada kita melalui penglihatan Yehezkiel bahawa walaupun orang-orang Israel adalah umat pilihan Tuhan yang memahami hukum akan tetapi mereka menjadi bangkai-bangkai bernyawa kerana jiwa rohani mereka belum diperbaharui. Walaupun begitu, sebaik sahaja roh Tuhan dicurahkan, mereka dengan serta merta hidup kembali dan menjadi satu angkatan besar yang dapat berperang melawan kejahatan. (Yehezkiel 37:1-14).

2. Yesus Kristus mengalahkan pencubaan kerana Dia dipenuhi Roh Kudus.

Dalam fasal 4, kedua-dua buku Injil Matius dan Lukas, ada mencatatkan bahawa setelah Yesus berpuasa empat puluh hari dan malam, dia menjadi lapar dan Iblis mencubaiNya sebanyak tiga kali. Walaupun dia mempunyai kelemahan-kelemahan fizikal, (Dia dalam bentuk manusia yang mempunyai kelemahan-kelemahan yang sama seperti anda dan aku), “Dia telah dicubai hanya tidak berbuat dosa.”      (Ibrani 4:15). Jadi bagaimanakah Dia mengatasinya walaupun Dia memiliki kelemahan-kelemahan fizikal yang sama seperti kita? Lukas memberitahu kita bahawa Yesus “dipenuhi Roh Kudus” dan “penuh dengan kuasa Roh Kudus” (Lukas 4:1,14). Oleh itu, Dia dapat mengalahkan musuhNya kerana Dia dipenuhi dengan Roh Kudus.

3. Petrus menjadi kuat dan berani bersaksi tentang Tuhan setelah dia dipenuhi Roh Kudus.

Pada malam sebelum Yesus disalibkan, Dia berkata kepada Petrus, “Simon, Simon, lihat Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. tetapi Aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau telah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu.” Jawab Petrus: “Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau!” Tetapi Yesus berkata: “Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok, sebelum engkau tiga kali menyangkal, bahawa engkau mengenal Aku.” (Lukas 22:31-34). Ternyata sekali, apabila Tuhan Yesus dibawa ke rumah Imam Besar, iman Petrus menjadi amat lemah dan dia hanya mengikut dari jarak yang jauh. Sebagaimana diramalkan oleh Tuhan, sebelum ayam berkokok, Petrus menyangkal Tuhan tiga kali sehinggakan dia bersumpah bahawa dia tidak mengenali Tuhan. (Lukas 22:54, Matius 26:69-75). Walaupun begitu, apabila Roh Kudus dicurahkan kepadanya pada hari Pentakosta, rohaninya telah dikuatkan dan dengan berani dia bersaksi untuk Tuhan. (Kisah Para Rasul 4:8-12, 18-20, 5:27-33). Petrus bagaikan telah menjadi dua orang yang berlainan sebelum dan selepas dia dipenuhi Roh Kudus.

4. Roh kehidupan telah membebaskan Paulus daripada hukum dosa dan maut.

Paulus mengakui bahawa sebelum dia memeluk ke dalam Kristus, dia adalah hamba dosa – dia tidak dapat meninggalkan kejahatan dan berpaling kepada kebaikan (Roma 7:14-24). Setelah dia percaya, dia telah melalui perubahan yang besar dan dia dapat menyanyikan lagu-lagu kejayaan yang   menggembirakan. Dia berkata, “Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. (Roma 8:1-2). Sama juga, hukum Roh telah menyelamatkan kita pada hari ini untuk mengalahkan hukum dosa. Oleh itu, kita bukan lagi hamba-hamba dosa tetapi orang-orang yang dimerdekakan di dalam Tuhan Yesus (2 Korintus 3:17).

Penyelamatan Tuhan dinyatakan dalam keselamatan  Injil. Yesus Kristus menyucikan semua dosa-dosa kita dan mengutus Roh Kudus untuk menyelamatkan kita dari hukum dosa agar kita tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Kita telah dikuduskan dalam hidup kita kerana kita telah diselamatkan (2 Tesalonika 2:13). Pada hari ini, Gereja Yesus Benar telah diasaskan melalui “pencurahan Roh Kudus yang kedua kali” dan Ia mengajar Injil Keselamatan yang menyeluruh. Gereja pada awalnya, mempunyai banyak saksian di mana kejahatan telah ditinggalkan melalui kuasa Roh Kudus. Saksian ini merupakan anotasi terbaik yang tercatat dalam Roma 8:1-2. Ia juga merupakan kuasa yang besar untuk meneguhkan pemercaya-pemercaya yang lemah di dunia.

C. Bermegah di atas kejayaan mengalahkan maut.

1. Yesus telah mengalahkan maut dan menunjukkan diriNya dalam diri kita.

Upah dosa adalah maut (Roma 6:23). Kita tidak dapat mengalahkan maut kerana ditetapkan untuk mati kerana kita tidak dapat mengalahkan kuasa dosa (Pengkhotbah 8:8, Ibrani 9:27). “Yesus telah dibangkitkan dari maut kepada kehidupan” – Dia tidak dibelenggu oleh maut kerana Dia adalah tanpa dosa. (Kisah Para Rasul 2:24, 2 Korintus 5:21). Dosa tidak berkuasa ke atasNya (Ibrani 4:15).

Yesus Kristus juga merasai pengalaman sebagai manusia kerana Dia adalah Tuhan di dalam darah dan daging supaya oleh kematianNya, Dia dapat mengalahakan Iblis yang berkuasa atas maut – untuk membebaskan mereka yang berada dalam perhambaaan oleh kerana takut akan maut. (Ibrani 2:14-15). Paulus mengatakan, “Juru selamat kita, Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa melalui Injil” (2 Timotius 1:10). Melalui keselamatanNya, kita yang sudah mati dalam dosa iaitu dalam persekutuan dengan Adam, boleh menyelamatkan jiwa kita oleh darah Yesus Kristus – Dia juga menyatakan hidupNya di dalam kita (I Korintus 15:22, Kolose 2:12, Galatia 2:20).

2. Yesus memberikan kita kemenangan di atas dosa dan maut.

Seterusnya Paulus berkata, “Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut.” (I Korintus 15:26). Maksudnya, mereka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu dari maut ke dalam hidup yang kekal. Sementara itu, mereka yang masih hidup tidak akan mengalamai maut tetapi akan diubah menjadi tubuh-tubuh rohaniah (I Tesalonika 4:13-17, I Korintus 15:42-44). Pada masa itu, tubuh-tubuh yang akan binasa akan menjadi tidak binasa dan yang fana menjadi yang tidak fana. Ini menggenapkan apa yang tercatat, “Maut telah ditelan oleh kemenangan”. Oleh itu kita boleh berkata, “Oh maut,dimanakah kejayaanmu? Oh maut, dimanakah sengatmu?” Seterusnya kita dapat berkata, “Sengat maut adalah dosa dan Yesus Kristus membolehkan kita hidup di bawah anugerah dan bukan di bawah hukum. Dosa-dosa kita pada masa yang lalu telah dibersihkan oleh darah Yesus melalui pembaptisan air. Dengan bantuan Roh Kudus, kita tidak boleh berdosa lagi. Oleh itu, bagaimanakah kita dihakimi oleh kuasa hukum? Bagaimanakah sengat maut menjerat kita? Paulus berkata, “Syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus!” (I Korintus 15:51-57, Roma 6:14). Pada hari itu, kita akan diangkat dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa dan kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. (I Tesalonika 4:16-17). Itu memang jauh lebih baik. (Filipi 1:23)

Kita tidak dapat menghitung  semua kebaikan-kebaikan percaya kepada Tuhan. Semoga kawan-kawan akan mengkaji kebenaran Alkitab untuk mengetahui anugerah Tuhan yang menghairankan ini. Pada masa yang sama, diharapkan kawan-kawan akan bertekad untuk bertaubat dan bersandar kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatmu yang tunggal. Anda tentu sekali dapat menikmati berkat berkelimpahan Tuhan yang dicurahkanNya kepada manusia baik sekarang mahupun selama-lamanya. Marilah  hai kawan-kawan, jangan berlengah-lengah lagi. Percayalah kepada Yesus sekarang!

BIBLIOGRAFI

Barnes, Hazel E., trans. Being and Nothingness. Oleh Jean-Paul Sartre. New York: Gramercy Books,1956.

Hemingway Ernest. The Old Man dan the Sea. New York: Simon&Schuster, 1952.

Kenny, Anthony, ed. The Oxford History of Western Philosophy. New York: Oxford University Press, 1994.

Stumpf, Samuel E. Elements of Philosophy. New York: McGraw-Hill Book Company, 1979.

GLOSARI.

Rasul : Orang yang diutus oleh Tuhan Yesus Kristus.

Pembaptisan : Termasuk proses penyelaman, penenggelaman dan pemunculan. “Pembaptisan air” bermaksud penyelaman ke dalam air yang mengalir. “Pembaptisan Roh Kudus” bermaksud menerima Roh Kudus yang dijanjikan dengan berbahasa Roh sebagai bukti.

Alkitab : Firman Tuhan kepada manusia dalam bentuk tulisan.

Kristus : Yang diurapi. Yesus – Juru Selamat yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama.

Kristian : Seorang pemercaya Yesus Kristus yang dipanggil untuk menyerupaiNya.

Gereja : Kumpulan manusia yang ditebus oleh darah Kristus.

Salib : Binaan yang dibuat untuk menjatuhkan hukuman mati ke atas penjenayah.

Penyaliban : Kematian di atas salib.

Injil : Berita baik mengenai Kerajaan Tuhan dan penyelamatan manusia melalui Tuhan Yesus Kristus.

Syurga : Tempat tinggal Tuhan yang kekal abadi. Tempat tinggal yang disediakan oleh Tuhan untuk orang-orang yang selamat.

Neraka : Tempat penyiksaan yang hebat. Disediakan untuk Iblis dan roh-roh yang tidak diselamatkan.

Roh Kudus : Roh Tuhan. Di dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus yang dijanjikan diam di dalam pemercaya-pemercaya sebagai Penghibur pribadi seseorang.

Yesus : Nama Tuhan, pernyataan Tuhan dalam rupa manusia sebagai Juru Selamat manusia.

Muzizat : Pekerjaan Tuhan yang tidak dapat dilakukan secara semulajadi.

Pentakosta : 50 hari selepas Paskah, juga digelar Hari Raya Tujuh Minggu (Ulangan 6:10) Hari Raya Pengumpulan Hasil (Keluaran 23:16) dan Hari Hulu Hasil (Bilangan 28:26).

Penebusan : Penyelamatan untuk mereka yang dibeli dengan darah Yesus Kristus dari dosa dan maut yang kekal.

Penyelamatan : Penyelamatan rohani yang kekal daripada dosa dan maut oleh Tuhan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.

Kedatangan Kristus : Kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua dan terakhir ke dunia ini yang kedua kali sebagai Tuhan yang menghakimi.

Dosa : Satu perbuatan yang tidak taat terhadap perintah-perintah Tuhan.

Perhubungan di antara Yesus dan Aku

Kekuasan NamaNya.

Nama “Yesus” membawa kekuasaan yang besar. Ia bermaksud “Tuhan adalah penyelamat” atau “Juru Selamat” (Matius 1: 21). Ia merupakan nama peribadi yang diberikan kepada Anak Tuhan semasa malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Maria untuk mengumumkan kelahiran Mesias  (Lukas 1:31). Perkataan “Kristus” adalah “Christos” dalam Bahasa Greek yang bermaksud “Yang Diurapi”. Yesus adalah Imanuel yang bermaksud “Tuhan menyertai kita” (Yesaya 7:14, Matius 1:23).

Dalam dua keadaan yang sama, seorang malaikat yang membawa berita ini telah menampakkan diri kepada ibu dan bapa anak ini dan menyuruh mereka menamakannya Yesus. Yusuf, bapa kepada anak itu diberitahu bahawa “anak di dalam kandungannya (Maria) adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan seorang anak lelaki dan engkau akan menamakan dia Yesus, kerana Dialah yang akan menyelamatkan umatNya dari dosa mereka.” (Matius 1:20). Maria, ibu kepada anak itu diberitahu tentang perananNya sebagai raja (Lukas 1:26-38). Kita dapat melihat kebesaran pekerjaan Roh Kudus dengan kehamilan anak dara Maria yang sungguh menakjubkan serta nama Yesus yang diberikan kepada anak itu – satu nama yang penuh makna. Sebagaimana maksud namaNya, Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi Juru Selamat semua manusia, tanpa mengira bangsa, jantina ataupun latar belakang mereka.

Apakah Perhubungan Yesus dengan Aku?

Anda mungkin terfikir: “Apakah perhubungan Yesus dengan aku?”  Seperti yang dinyatakan sebelum ini, Yesus adalah Imanuel – “Tuhan menyertai kita”. Dia adalah Tuhan yang datang ke dunia kita untuk menanggung kelemahan manusia bersama dengan kita. Dia memahami kelemahan-kelemahan kita dan bersimpati dengan kelemahan kita. Yesus tidak mengeluarkan kita daripada penderitaan dan cabaran hidup tetapi Dia berjalan bersama dengan kita dalam kehidupan harian kita. Itulah perhubungan intim yang Dia ada dengan setiap di antara kita.

Menurut rasul Petrus, “tiada nama lain” di dalam dunia ini yang membawa keselamatan – ia menunjukkan agama Kristian yang eksklusif ( Kisah Para Rasul 4:12 ). Huraian ini berkemungkinan tidak dapat diterima oleh masyarakat majmuk yang beranggapan toleransi terhadap agama adalah kebaikan yang utama. Pada hakikatnya, terdapat ramai orang yang berpendapat pengabdian yang eksklusif terhadap mana-mana satu sistem agama tidak perlu kerana mereka beranggapan bahawa  semua agama pada asasnya adalah sama. Di sebalik pendapat ini, tersembunyi satu impian agar semua manusia dapat hidup bersama dengan rukun dan damai di dunia – Siapakah yang ingin tercetusnya peperangan suci? Pada hari ini terdapat ramai orang yang tidak memegang faham ateis akan tetapi mereka mempunyai nurani yang semulajadi untuk menyembah Tuhan kerana mereka berpegang kepada fahaman sekular. Mereka ini terlahir daripada masyarakat yang terselindung nuraninya (Roma 1:18-21). Akan tetapi, apabila kita mempunyai satu pemahaman tentang perhubungan Yesus dengan kita, kesedaran untuk percaya kepadaNya akan wujud dalam diri kita kerana:

Yesus adalah Juru Selamat dunia – Dan keselamatan tidak ada di dalam sesiapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan (Kisah Para Rasul 4:12).

Yesus adalah Tuhan yang menghakimi dunia – Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat (2 Korintus 5 : 10).

A. Yesus Kristus adalah Juru Selamat Dunia Ini.

Yesus Kristus telah dilahirkan di Betlehem, Yudea lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Seorang malaikat Tuhan telah muncul di kalangan beberapa orang gembala dengan berkata, “Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat di kota Daud. Dia adalah Tuhan Kristus.” (Lukas 2: 8-11). Dari kenyataan ini, kita sedia maklum bahawa Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menjadi Juru Selamat kepada semua iaitu menyelamatkan kita dari dosa (Matius 1:21, 1 Timotius 1:15).

l) Yesus Kristus Adalah Tuhan Dalam Rupa Manusia.

Yesus Kristus dikandung oleh seorang dara bernama Maria melalui Roh Kudus (Matius 1:18-23). Dia adalah Tuhan di dalam rupa seorang manusia – “Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan Firman itu adalah Tuhan…Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.” (Yohanes 1:1,14). Memandangkan Dia berasal dari Tuhan, Dia adalah satu dengan Tuhan. ”Aku dan Bapa adalah satu” – Dialah satu-satunya Juru Selamat dunia ini. (Yohanes 10:30,14:8-10).

2)  Dia melakukan tanda mujizat.

Yesus Kristus telah menunjukkan banyak mujizat dan menyembuhkan pelbagai penyakit manusia semasa memberitakan injil di dunia. (Matius 4:23-25, 8:14-16, Yohanes 20:30, Kisah Para Rasul 10:38). Seandainya Dia bukan Juru Selamat, bagaimanakah Dia dapat melakukan semua mujizat yang menghairankan itu untuk memuliakan Tuhan? (Matius 11:2-5, Yohanes 3:1-2, 20:31 ).

3)  Dia mengampuni dosa dan menyembuhkan penyakit.

Apabila Yesus memberitakan injil di Kapernaum, Dia memberitahu seorang lumpuh dengan berkata, “Hai anakku, dosamu sudah diampuni.” Beberapa ahli-ahli Taurat yang mendengarkan ini berfikir di dalam hati, “Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Tuhan sendiri?” Oleh itu, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, “Kepadamu  Ku katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.” Orang lumpuh itu bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi ke luar di hadapan mereka (Markus 2:1-12). Peristiwa ini memberitahu kita bahawa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini dan Dia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Orang lumpuh itu bukan sahaja disembuhkan tetapi yang lebih penting lagi, dosanya telah diampuni.

4)  Yesus Kristus Tanpa Dosa.

Tidak ada manusia yang dapat mengatasi hukum dosa (Roma 7:15-24) melainkan Yesus Kristus – Dia belum pernah tunduk kepada kuasa dosa. Kenyataan ini membolehkanNya menegaskan kebenaranNya dengan berani di depan musuh-musuh (Yohanes 18:38,19:4,6). Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus juga telah berkata, “Aku telah berdosa kerana menyerahkan darah orang yang tidak bersalah” (Matius 27:4). Yesus telah mengalahkan hukum dosa dan ternyata tanpa dosa (Ibrani 4:15). Oleh itu, Dia adalah Juru Selamat dunia ini yang dapat menyelamatkan kita dari belenggu dosa.

5)  Yesus Kristus Mati untuk Kita.

Yesus Kristus disalibkan – Dia telah menyerahkan DiriNya sebagai tebusan untuk menghapuskan dosa-dosa kita (Yohanes 1:29, I Timotius 2:6) – Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar – tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati – Akan tetapi Tuhan menunjukkan kasihNya kepada kita, oleh kerana darahNya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Tuhan (Roma 5:7-8). Dari manakah kita dapat mencari kasih yang begitu murni dan suci di dunia ini kalau bukan dari Tuhan? Hanya Yesus Kristus yang mempunyai kasih sedemikian yang berasal dari Tuhan. Oleh itu Dia layak sebagai Juru Selamat manusia.

6)  Yesus Kristus Berkuasa di Atas Hidup.

Yesus Kristus berkuasa untuk menyerahkan nyawaNya dan mengambilnya kembali (Yohanes 10:18). Dia bernubuat bahawa Dia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga (Matius 16:21). Selepas itu, Dia benar-benar dibangkitkan pada hari yang ketiga selepas kematianNya (Matius 27:62-66, 28:1-6) dan menampakkan diriNya kepada murid-muridNya untuk beberapa kali (I Korintus 15:3-8).

Oleh itu murid-muridNya tidak lagi bersembunyi di dalam rumah tetapi mereka telah tampil ke depan dengan berani untuk mengumumkan kebangkitan Kristus kepada semua orang yang menentang Injil kerana mereka mesti mengumumkan apa yang telah dilihat oleh mereka (Yohanes 20:19, Kisah Para Rasul 2:23-32, 4:20). Seandainya kebangkitan Yesus Kristus adalah khabar angin semata-mata dan tidak bernilai bagaimanakah murid-muridNya yang penakut ini menjadi berani secara mendadak untuk mengambil risiko menyebarkan khabar angin ini? Sama juga, Paulus yang menganiaya jemaat pada mulanya telah menjadi seorang penginjil yang sanggup menghadapi pelbagai rintangan demi Tuhan sehinggakan dia  menyerahkan nyawanya untuk Tuhan (Kisah Para Rasul 9:1-6, 2 Korintus 11:23-27,    2 Timotius 4:6-8). Kejayaan kehidupannya yang berdasarkan iman dibuktikan dari kenyataannya yang berbunyi: Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hariNya; tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatanganNya (2 Timotius 4:7-8).

Upah dosa adalah maut (Roma 6:23). Kita tidak boleh mengalahkan kuasa maut kerana kita tidak dapat mengalahkan hukum dosa . Hanya Yesus Kristus yang berkuasa mengalahkan hukum dosa dan terpelihara daripada dosa seumur hidupNya. Oleh itu maut tidak dapat membelengguNya kerana Dia dibangkitkan. KebangkitanNya membuktikan kepada seluruh dunia bahawa Dia adalah Sumber hidup dan Juru Selamat umat manusia (Kisah Para Rasul 1:15, Yohanes 11:25). Dia sahaja yang berkuasa mengalahkan iblis yang berkuasa di atas maut (Ibrani 2:14-15, Yohanes 5:24).

7) Kedatangan Kristus Yang Kedua Kali.

Tuhan Yesus Kristus bukan sahaja dibangkitkan dari maut tetapi Dia juga diangkat ke syurga untuk menyediakan tempat bagi murid-muridNya. Apabila Dia telah menyelesaikanNya, Dia akan kembali semula untuk mendapatkan mereka (Yohanes 14:1-3). Oleh itu kedatangan Kristus pada kali kedua menjadi pengharapan murid-muridNya yang terbesar dan kebangkitan serta pengangkatanNya ke syurga menjadi penjamin kepada pengharapan ini (Kisah Para Rasul 1:9-11). Sebelum Dia terangkat ke syurga, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridNya, “Sebab jikalau Aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu” (Yohanes 16:7).

Roh Kudus telah diturunkan dan Dia memenuhi semua murid-murid pada hari Pentakosta (Kisah Para Rasul  2:1-4 ). Melalui peristiwa ini, mereka tahu bahawa Tuhan Yesus Kristus telah diangkat ke syurga  untuk menyediakan tempat bagi mereka dan Dia akan kembali semula untuk mendapatkan mereka. Mereka juga tahu bahawa Tuhan Yesus adalah Kristus yang dinubuatkan oleh para nabi selama beberapa generasi. Kenyataan ini telah membuktikan bahawa Yesus Kristus benar-benar telah dibangkitkan dan diangkat ke syurga. Seandainya Dia tidak terangkat ke syurga, Roh Kudus tidak akan diturunkan (Yohanes 16:7). Pada hari ini, Gereja Yesus Benar adalah gereja pada akhir zaman yang diasaskan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus – Dia adalah gereja kepercayaan para rasul yang dipulihkan semula.

8) Namanya yang Kudus Berkuasa.

Tuhan Yesus Kristus berjanji kepada murid-muridNya dengan berkata, “Jika kamu meminta sesuatu kepadaKu dalam namaKu, Aku akan melakukannya” (Yohanes 14:14). Setelah Tuhan terangkat ke syurga, murid-muridNya berdoa  di dalam nama Yesus dan melakukan banyak mujizat dan penyembuhan yang menghairankan (Kisah Para Rasul 3:1-10, 5:12-16, 19:11-12). Tuhan yang  bersama dengan jemaat pada awalnya juga bersama dengan Gereja Yesus Benar hari ini. Namanya yang kudus membawa kuasaNya sebagaimana dalam era permulaan gereja. Yesus berjanji bahawa Dia tidak akan berubah – dia akan melakukan segala yang kita minta dalam namaNya, asalkan ianya menurut kehendak Tuhan. Seandainya Dia tidak tinggal di syurga sekarang, bagaimanakah janjiNya digenapkan pada hari ini? Seandainya Dia bukan Juru Selamat, bagaimanakah namaNya begitu berkuasa? Bagaimanakah Dia mendengar doa murid-muridNya?

Daripada perbincangan di atas, kita sedar bahawa kita memerlukan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia – tidak ada keselamatan melainkan Dia (Kisah Para Rasul 4:12). Dia datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan semua orang berdosa yang sesat (Matius 9:10-13, Lukas 15:1-10, 19:10, I Timotius 1:15).

B. Yesus Adalah Tuhan yang Menghakimi.

Yesus Kristus bukan sahaja Juru Selamat dunia ini tetapi Dia juga merupakan Tuhan yang menghakimi. Dia merupakan Penghakim kepada mereka yang percaya kepadaNya (Yohanes 3:16-18).

Apabila Dia memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, Dia berkata, “Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak” (Yohanes 5:22). Dia juga berkata, “Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barangsiapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barangsiapa yang dapat melihat, menjadi buta” (Yohanes 9:39). Petrus juga telah bersaksi untukNya kemudian dengan berkata, “Dan Dia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi, bahawa Dialah yang ditentukan Tuhan menjadi Hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati” (Kisah Para Rasul 10:42).

Berdasarkan kenyataan kebangkitan Yesus Kristus, Paulus bersaksi bahawa dia adalah Tuhan yang menghakimi. Dia mengumumkan kepada golongan Ateis, “Kerana Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukanNya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati” (Kisah Para Rasul 17:31).  Yesus Kristus mengalahkan hukum dosa dan memelihara diri dari dosa seumur hidupNya. Dia mengalahkan maut dan dibangkitkan melalui hal ini, Dia telah menjadi saksi kepada seluruh dunia bahawa Dia adalah raja di atas kehidupan yang mempunyai kuasa mutlak untuk menjadi Juru Selamat dan Penghakim dunia.

Siapakah yang Akan Dihakimi?

1) Mereka yang enggan mendengar atau mematuhi Injil.

Apabila Yesus Kristus mengutus murid-muridNya keluar menginjil, Dia memberitahu mereka, “Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkan rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu”              (Matius 10:14-15). Sodom dan Gomora telah hangus dimakan api yang diturunkan oleh Tuhan dari Syurga kerana dosa-dosa mereka (Kejadian 18:20, 19:24-25). Sebelum kemusnahan mereka, Tuhan tidak memberikan mereka sebarang amaran. Sehubungan dengan itu, mereka yang enggan mendengar Injil akan dihakimi kerana dosa asal mereka (Roma 5:12, I Korintus 15:22). Bagi mereka yang enggan mematuhi Injil yang mereka dengar, mereka akan dijatuhkan hukuman yang lebih berat pada Hari Penghakiman.

2) Mereka yang enggan bertaubat selepas menyaksikan mujizat.

Yesus mula mengecam kota-kota yang enggan bertaubat walaupun banyak mujizatNya telah ditunjukkan.”Celakalah engkau Khorazim! Celakalah engkau Betsaida! Kerana jika di Tirus dan di Sidon terjadi muzizat-muzizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertaubat dan berkabung. Tetapi Aku berkata kepadamu: Pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati! Kerana jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi Aku berkata kepadamu: Pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu (Matius 11:20-24).

Apabila Yesus datang semula untuk menghakimi dunia, mereka yang belum bertaubat lebih ringan tanggungannya memandangkan mereka belum pernah menyaksikan sebarang mujizat. Bagi mereka yang tegar hatinya dan enggan bertaubat, walaupun telah menyaksikan mujizat-mujizat, mereka akan menerima penghukuman yang lebih berat. Yesus telah melakukan banyak mujizat-mujizat untuk membuktikan kepada orang-orang Yahudi bahawa Dia adalah Kristus, Anak Tuhan yang Hidup                ( Yohanes 20:30-31 ). Dia mendengar doa kita pada hari ini, menyembuhkan penyakit kita dan menyelamatkan kita dari bahaya. Dia benar-benar telah diangkat ke Syurga dan hidup untuk selama-lamanya. Dia adalah Juru Selamat dan Penghakim dunia ini (Kisah Para Rasul 17:31). Oleh itu, sesiapa yang pernah menyaksikan mujizat Tuhan dengan mata sendiri harus bergegas untuk bertaubat dan percaya kepadaNya demi mengelakkan penghukuman yang berat pada akhir zaman.

Berbahasa Roh.

     Paulus berkata, “Kerana itu karunia bahasa Roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman tetapi untuk orang yang tidak beriman… (I Korintus 14:22). Perkataan “tanda” ini membawa maksud “mujizat”. Apabila Yesus berkata, “Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, dia telah membentangkan lima mujizat dan salah satu daripadanya adalah “berbahasa”  Roh (Markus 16:17-18). Dari sini, kita tahu bahawa berbahasa Roh adalah satu mujizat kepada mereka yang tidak percaya. Ini akan membolehkan mereka tahu bahawa Tuhan sememangnya wujud di cakrawala ini. Ini disebabkan kita tahu bahawa Tuhan diam di dalam kita melalui Roh yang diberikanNya kepada kita (I Yohanes 3:24). Kita juga sedia maklum seseorang telah menerima Roh Kudus dengan mendengarnya berbahasa Roh  (Kisah Para Rasul 10:44-47). Memandangkan berbahasa Roh adalah satu mujizat yang mempunyai kuasa yang sama untuk mengusir setan dan menyembuhkan penyakit, mereka yang enggan bertaubat dan percaya setelah mendengar bahasa-bahasa Roh yang diucapkan akan dihakimi dengan lebih berat pada Hari Penghakiman.

Sebagai kesimpulannya, mereka yang telah menyaksikan tanda muzizat (termasuk berbahasa Roh) tetapi enggan bertaubat akan menerima penghukuman yang lebih berat pada Hari Penghakiman. Ini termasuk juga mereka yang enggan dibaptis ke dalam Kristus setelah disembuhkan oleh Tuhan atau  mereka yang mempunyai pengalaman mengenai bahasa Roh.

Hidup yang Kekal di Dalam Yesus Kristus.

Petrus telah menggunakan beberapa fakta dalam sejarah untuk memberi amaran kepada kita kerana penghakiman itu adalah suatu perkara yang nyata. Dia berkata, “Sebab jika Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman dan jikalau Tuhan tidak menyayangkan dunia purba tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu,dengan tujuh orang lain, dan jika Dia membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya menjadi suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik; tetapi Ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum…maka nyata bahawa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh daripada pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang yang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman” (2 Petrus 2:4-9).

Yudas juga berkata, “Tuhan  menyelamatkan umatNya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahawa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi telah meninggalkan tempat kediaman mereka – dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang” (Yudas 5-7). Tuhan yang mencipta langit, bumi dan segalanya adalah Tuhan yang penyayang dan adil. Melalui kasihNya, semua yang bertaubat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan binasa tetapi mewarisi hidup kekal. Akan tetapi sesiapa yang mengeraskan hatinya dan tidak percaya kepada Yesus Kristus akan dihukum untuk selama-lamanya berdasarkan keadilan Tuhan (Yohanes 3:16-18, 2 Tesalonika 1:7-9)

Menurut catatan Alkitab, Paulus telah berdiri menghadapi Feliks untuk membela dirinya apabila askar Roma menghantar Paulus kepada Kaisar. Dia berbicara tentang kebenaran penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang. Feliks menjadi takut dan berkata, “Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang; apabila ada kesempatan baik aku akan memanggil engkau.” Walaupun begitu, dia tetap mengeraskan hatinya dan ternyata akan binasa (Kisah Para Rasul 23:31-33, 24:25-27).

Bagaimanakah kita akan luput, jikalau kita menyia-yiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan, dan oleh mereka yang telah mendengarnya, kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai sedangkan Tuhan meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan kerana Roh Kudus, yang dibagi-bagikanNya menurut kehendakNya (Ibrani 2:3-4). Wahai kawan-kawan yang ingin mengetahui tentang Kebenaran, renungkanlah kata-kata ini dan terimalah Tuhan Yesus Kristus ke dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu sendiri sekarang!

Mengapakah Saya Perlu Percaya kepada Yesus?

Yesus Kristus, Anggota Penyelamat

Anda, seorang yang tidak tahu berenang, sedang lemas dalam lautan yang dalam dan bergelora. Bersendirian, kepenatan dan terdesak – anda menjerit meminta tolong dengan sekuat hati. Dalam saat-saat yang genting ini, apakah jenis penyelamat yang berkemungkinan besar menyelamatkan anda? Adakah seorang anggota penyelamat yang profesional atau seorang perenang yang tidak berpengalaman?

Kita iaitu semua umat manusia, lemas dalam air yang dalam dan merbahaya. Kita bertungkus lumus mengangkat kepala kita di atas paras air tetapi mendapati usaha ini amat meletihkan. Ada di antara kita yang akhirnya kehilangan tenaga dan hilang di dalam arus lautan yang tidak mengenal belas kasihan. Tiba-tiba sebuah Bahtera muncul. Anggota penyelamat yang berada di dalam Bahtera ini mencampakkan satu pelampung kepada orang-orang yang lemas. Dia menarik dan menyelamatkan mereka. Selepas itu, Dia mencampakkan pelampung itu semula dengan harapan untuk menyelamatkan lebih ramai orang. Akhirnya, anggota penyelamat ini mengadaikan keselamatanNya sendiri dan terjun ke dalam air yang bergelora. Dia memanggil semua orang untuk mendekati Bahtera itu dan menyelamatkan mereka.

Yesus Kristus adalah anggota penyelamat yang memiliki kuasa dan hikmat yang melebihi semua pakar perenang. Dia adalah satu-satunya Juru Selamat manusia yang lemas. Adakah anda termasuk orang-orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus dan ditempatkan di dalam Bahtera yang selamat? Atau adakah anda masih lagi bertungkus lumus dalam air yang dalam, mencurigai kemampuan Anggota Penyelamat ini sambil mencuba sedaya upaya mengapungkan diri? Kemungkinan, anda tidak mengenali siapakah Anggota Penyelamat ini kerana anda begitu jauh dariNya.

Analogi di atas mengenai Anggota Penyelamat dan perenang-perenang yang lemas merupakan jawapan kepada soalan: “Mengapakah Kita Perlu Percaya Kepada Yesus?” Sebab pertama kita perlu mempercayai Yesus adalah kerana kita sedang lemas di dalam Lautan Dosa yang bergelora. Keduanya, kita memerlukan Yesus kerana hanya Dia yang berupaya menyelamatkan kita dari jerat maut.

A. Tenggelam di dalam Lautan Dosa.

Manusia sedang tenggelam di dalam Lautan Dosa. Sebelum ini, Buku Jatuh dari Anugerah (Jilid Dua Tangga Menuju Syurga) telah membincangkan dengan terperinci masalah yang lazim dihadapi manusia – dosa. Kita pelajari bahawa semua orang telah berdosa (Roma 3:23) dan tidak ada seorang manusia di dalam dunia yang tidak berdosa. Terdapat “dosa asal” yang diwarisi dari nenek moyang kita (Mazmur 51:7) dan juga dosa yang dibuat oleh setiap orang (Roma 5:12). Menurut Paulus, “Kitab Suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa” (Galatia 3:22).

Memandangkan semua umat manusia telah berdosa, kita pun berada di bawah murka Tuhan. Akibatnya adalah penghukuman yang tidak dapat dielakkan (Nahum 1:3, Roma 2:6). Di atas dosa-dosa kita itu, kita terpaksa menanggung penderitaan dalam hidup ini, diancam oleh maut, berdepan dengan kemusnahan dunia dan penghakiman selepas kita mati. Untuk mengelakkan diri daripada penghakiman yang sedemikian, kita mesti dibebaskan dari dosa untuk meredakan amarah Tuhan – kita hanya dapat melepaskan diri daripada dosa dengan mempercayai Yesus.

B. Cuba Menyelamatkan Diri Sendiri.

Kenikmatan Kebendaan Tidak Dapat Membebaskan Kita daripada Penderitaan.

Raja Salomo pernah cuba membebaskan dirinya daripada penderitaan, kesusahan dan kesedihan melalui kenikmatan kebendaan (Pengkhotbah 1:12 -18). Dia berkata, “Aku berkata dalam hati, ‘Mari, aku hendak menguji kegirangan” (Pengkhotbah 2:1). Akan tetapi ianya tidak dapat membebaskannya daripada kesedihan ataupun mengisi kekosongan di dalam hidupnya. Oleh itu, dia berkata, “Tetapi itupun sia-sia” (Pengkhotbah 2:1). Tentu sekali dia dipenuhi kegembiraan semasa dia memuaskan keinginan nafsunya dan mengejar kenikmatan kebendaan (Pengkhotbah 2:10). Walaupun begitu, ianya merupakan keseronokan badani yang terhad dan sementara kerana ianya bukan kegirangan rohani.

Oleh itu, apabila Salomo sudah lanjut usianya, dia sedar dan berkata: “Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin; memang tak ada keuntungan di bawah matahari (Pengkhotbah 2:11). Dia juga berkata, “Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia : mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar.” (Pengkhotbah 1:8).

Kebendaan yang Berkelimpahan tetapi Kerohanian yang Muflis.

Masyarakat yang moden hari ini didirikan di atas fahaman kapitalis dan sekular – teras keruntuhan sosial. Kemajuan ekonomi dalam kebanyakan negara membolehkan rakyatnya menikmati kesenangan yang dibawa oleh benda-benda yang berlimpah-limpah. Walaupun manusia menikmati kesejahteraan kebendaan, kehidupan rohani mereka ternyata serba kekurangan. Walaupun tubuh jasmani mereka mempunyai khasiat yang mencukupi tetapi jiwa dan hati mereka kelaparan. Hidup mereka yang kelihatan bermakna ternyata penuh dengan kekosongan. Ini ditambah lagi dengan tekanan kerja yang amat membebankan sehingga ramai orang yang menderita penyakit insomia yang serius dan memerlukan pil-pil untuk membantu mereka tidur. Terdapat segelintir orang yang menghadapi tekanan psikologi yang hampir menjadikan mereka gila. Ahli psikologi juga tidak tahu bagaimana mengubati orang-orang ini. Akhirnya, setelah mereka tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup mereka, mereka akan membunuh diri kerana mereka kehilangan azam untuk meneruskan hidup. Kemuflisan rohani pada tahap ini adalah disebabkan manusia telah lalai memupuk rohani yang perlu bagi mereka.

Kehidupan Yang Seimbang Amat Diperlukan

Masalah-masalah sosial yang disebutkan di atas menunjukkan ciri-ciri masyarakat yang berlandaskan perindustrian. Kepuasan yang diperolehi daripada kenikmatan kebendaan tidak dapat menggantikan penderitaan, masalah-masalah dan kekosongan di dalam hidup. Kita memerlukan makanan fizikal dan rohani untuk mengekalkan satu kehidupan yang seimbang (Amos 8:11). Yesus berkata, “Manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan” (Matius 4:4). Kesejahteraan kerohanian kita hanya dapat dipenuhi dengan penerimaan firman Tuhan.

Bagaimanakah kita mencapai kehidupan yang padu dan seimbang? Hanya terdapat satu cara untuk memahami Firman Tuhan iaitu dengan mempercayai Yesus Kristus kerana Kebenaran FirmanNya didedahkan melaluiNya (Yohanes 1:14, Galatia 1:12).

Apakah pendapat ahli falsafah hari ini?

Kekosongan, kesedihan, keraguan, putus asa…inilah gambaran hidup yang lazim digunakan. Untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup, segolongan manusia menumpukan sepenuh masa mereka untuk mempelajari falsafah hidup. Akan tetapi, adakah falsafah benar-benar dapat menyelesaikan masalah-masalah hidup? Manusia telah mengkaji falsafah dan mencari erti hidup ini untuk beribu-ribu tahun lamanya. Apakah kesimpulan yang diperolehi oleh mereka? Jawapan yang diperolehi hanya menambahkan siksaan para intelektual sahaja. Marilah kita pertimbangkan contoh-contoh yang berikut:

1) Hidup ini adalah sia-sia.

Kesedaran eksistensialisme manusia bermula apabila Dostoievsky yang berkata, ”Seandainya Tuhan tidak wujud, segala sesuatu diperbolehkan.” Sama juga, Jean Paul Sartre (1905-1980), seorang ahli falsafah eksistensialisme telah membuat satu pernyataan terkemuka yang berbunyi, “Saya ‘dikutuk’ untuk menjadi bebas”. Ia ditulis di dalam karyanya yang bersejarah mengenai antologi yang luar biasa berjudul, ‘Manusia dan kekosongan’. Prinsip asas Sartre mengenai eksistensialisme berdasarkan formula kewujudan mendahului antipati. Formula ini berbeza daripada metafizik yang tradisional. Sejak zaman Plato, intipati mendahului kewujudan ditekankan. Bagi Sartre, teorinya itu bermaksud, ’manusia wujud terlebih dahulu kemudian dia akan berdepan dengan dirinya dan muncul di dalam dunia di mana dia akan menentukan pendirian dirinya kemudian. Maksudnya manusia hanyalah wujud pada mulanya.

Menurut Sartre:

Tidak ada apa-apa yang dapat menyakinkan aku, terpisah dari dunia dan dari intipati aku sendiri oleh kekosongan yang merupakan aku. Aku terpaksa sedar akan makna dunia dan intipati aku. Aku membuat keputusan mengenainya tanpa justifikasi dan tanpa alasan. (Being and Nothingness, m.s. 39)

2) Kehidupan adalah Satu Tragedi.

Dapatkah falsafah menghilangkan kemurungan atau mengisi kekosongan di dalam hidup? Jawapannya adalah negatif. Menurut Sartre kewujudan manusia adalah berdasarkan kesedaran dan kebebasan yang sepenuhnya:

Berdasarkan kepada faktor utama bahawa aku sedar akan sebab-sebab ini adalah objek unggul kesedaran aku walaupun ianya adalah secara luaran. Aku akan berusaha mencari dan mendapatkannya walaupun ianya sia-sia belaka. Namun begitu, kewujudan aku yang menyebabkan kehilangannya. Aku ditakdirkan menjadi bebas. Maksudnya kebebasan aku tidak terhad dan tidak dapat dicari melainkan di dalam kebebasan itu sendiri. Maksudnya kita tidak mempunyai kebebasan untuk menghentikan kebebasan kita. Ianya sampai ke satu tahap di mana wujudnya sifat “demi diri” yang bertujuan menyembunyikan kekosongan diri sendiri. Ini ditambahkan lagi dengan sifat “dalam diri” sebagai unsur diri yang sebenar. Ianya juga bertujuan menyembunyikan kebebasan diri daripada dirinya sendiri.

Realiti manusia itu bebas kerana ianya tidak mencukupi. Ia bebas kerana ia telah melepaskan dirinya dan ia telah dipisahkan oleh kekosongan yang merupakan dirinya yang sebenar dan dirinya yang akan datang. Akhir sekali, ia bebas kerana dirinya adalah kekosongan dalam bentuk “renungan dan merenung kembali”. Manusia adalah bebas kerana dia bukanlah dirinya yang sebenar tetapi merupakan dirinya yang wujud. Diri seseorang yang sebenar tidak boleh bebas. Kebebasan pada hakikatnya adalah kekosongan yang “dibuat” di hati manusia dan yang memaksa manusia berdepan dengan realiti untuk “membentuk dirinya” sahaja. Seandainya kita berdepan dengan realiti manusia, manusia harus “memilih dirinya” kerana tidak ada apa-apa pun yang datang kepadanya dari luar atau dari dalam yang boleh “diterima”. Sekiranya tanpa sebarang bantuan ianya terserah kepada keperluan untuk membentuk diri – sehingga ke butir yang terperinci. Oleh itu, kebebasan bukanlah “satu kewujudan” tetapi ia adalah “kewujudan” manusia – contohnya kewujudannya yang kosong…manusia tidak boleh bebas dan diperhambakan sekali-kala. Seandainya dia bukan bebas sama sekali untuk selama-lamanya, dia tidak akan bebas untuk selama-lamanya. (Being and Nothingness, m.s. 439 – 441)

3. Usaha Sepanjang Hidup Berakhir dengan Kekosongan.

Ernest Hemingway ( 1899 – 1961 ) menggambarkan kesia-siaan hidup beliau dalam bukunya yang popular iaitu ‘The Old Man and the Sea’. Buku ini telah dihadiahkan anugerah Pulitzer pada tahun 1953 (buku ini juga membawa kejayaan kepadanya dengan kemenangan Anugerah Nobel dalam kesusasteraan pada tahun 1954). Santiago merupakan seorang nelayan berbangsa Cuba yang tua. Dalam cerita ini, dia berusaha dengan payah selama berjam-jam di Teluk Stream untuk menangkap gergasi mersuji. Setelah bertungkus lumus, dia berjaya menangkap ikan tersebut dan memulakan pelayaran pulang ke rumah. Akan tetapi ikan jerung muncul sebanyak empat kali untuk menelan ikannya. Dia berusaha melawan ikan-ikan jerung itu. Dia berkata,”Manusia tidak diciptakan untuk menerima kekalahan. Manusia boleh dimusnahkan tetapi tidak boleh dikalahkan. ( The Old Man and the Sea, m.s. 103 ). Apabila tiba waktu malam, dia hanya mempunyai separuh daripada ikan yang besar itu. Akan tetapi datang satu rombongan ikan jerung yang menghabiskan ikan yang tinggal. Setibanya di rumah, dia mendapati dirinya dipenuhi luka-luka akibat pergelutannya dengan ikan-ikan jerung. Walaupun orang tua ini berusaha sedaya upaya melawan ikan jerung daripada hasil tangkapan yang bernilai dan susah diperolehi, orang tua ini tidak membawa apa-apa pulang ke rumah kecuali tulang-tulang ikan. Kesungguhannya begitu utuh dan semangatnya sungguh mengkagumkan. Akan tetapi apakah yang diperolehi orang tua ini akhirnya? Kekosongan – hanyalah tulang-tulang ikan. Cerita ini mencerminkan kehidupan moden kita – kehidupan yang sibuk, emosi yang tertekan dan hati yang bimbang. Penderitaan dan usaha sepanjang hidup mungkin membawa status, prestij, kekayaan, kenamaan dan kekuasaan kepada kita. Walaupun begitu, apakah yang kita perolehi akhirnya? Usaha kita di sepanjang kehidupan kita berakhir dengan kekosongan.

4) Falsafah Memperkatakan Kesia-siaan Hidup.

Apakah sumbangan falsafah kepada manusia? Ia merupakan ilham kepada pengetahuan kita dan mencabar pemikiran kita. Ia membolehkan kita melihat kebenaran mengenai hidup dengan lebih jelas. Akan tetapi apakah akibat semua ini selain daripada menambahkan kesedihan kita. Falsafah menunjukkan kepada kita kesedihan dan kekosongan hidup ini. Ia menimbulkan banyak persoalan tentang hidup tetapi tidak memberikan jawapan yang menyeluruh. Ia tidak menunjukkan kepada kita cara membebaskan diri dari kesia-siaan hidup ini.

Pada masa dahulu, Raja Salomo menyatakan falsafah kesia-siaan. Beliau berkata, “Aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang…tetapi aku sedar bahawa hal inipun adalah usaha menjaring angin kerana di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan.” (Pengkhotbah 1:16-18). “Hikmat dan pengetahuan” termasuk falsafah kerana Alkitab mencatatkan Tuhan memberikan Salomo semua pengetahuan dan hikmat. Dia boleh menamakan semua benda iaitu daripada bintang-bintang di langit hinggalah setiap tumbuhan di bumi. Apakah yang diperolehi oleh Salomo daripada semua hikmat dan pengetahuannya? Dia menyambung bahawa dia tidak dapat apa-apa kembali kecuali kesedihan dan kehibaan kerana hidup ini sia-sia belaka!

5) Maut Datang kepada Aku.

Kehidupan bermaksud jerih payah yang tidak berkesudahan dan usaha yang berterusan untuk membebaskan diri daripada jerih payah ini. Pengakhiran semua ini adalah maut. Semua berakhir dengan maut dan yang mati itu meninggal dengan tangan yang kosong seperti semasa dia datang ke dunia ini iaitu dengan tangan yang kosong juga. Kita seringkali terdengar kematian orang-orang tertentu dalam berita, akan tetapi kematian saudara mara atau ahli keluarga sendiri lebih dirasai. Seseorang akan berfikir sedemikian, “Apakah yang akan aku lakukan apabila maut bukan sahaja menimpa orang lain secara amnya tetapi kepada aku khususnya.”

Memandangkan tidak ada sesiapapun yang dapat melarikan diri daripada maut, hidup ini ternyata tidak bermakna sama sekali seandainya tidak ada hidup yang kekal selepas maut. Umur yang panjang tidak lagi diingini. Fahaman hidup kebanyakan pendukung eksistensialisme adalah fahaman ateis – mereka tidak mengiktiraf kewujudan Tuhan.

C. Tuhan Boleh Menolong Kita.

Di manakah kita dapat mencari jawapan kepada pelbagai persoalan dalam kehidupan kita memandangkan falsafah gagal menyelesaikannya? Kesunyian tidak berdaya…ini merupakan ciri-ciri yang membentuk kehidupan ateis. Kita tahu bahawa kita harus berdepan dengan penderitaan dan perjuangan yang tidak berkesudahan sepanjang hidup kita seandainya tanpa bantuan Tuhan.

Kesimpulan dan Penyelesaian yang Asasi

Raja Salomo menulis dua belas fasal dengan terperinci dalam buku Pengkhotbah mengenai jerih payah, penderitaan dan kesia-siaan hidup. Ini diikuti dengan kesimpulannya: Akhir kata dari segala yang didengar ialah: takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahNya kerana ini adalah kewajipan setiap orang. Kerana Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku ke atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. (Pengkhotbah 12:13-14). Maksudnya, Tuhan yang mencipta langit dan bumi serta semua isinya adalah Tuhan yang Adil. Kehidupan penuh dengan jerih payah, kesedihan dan kesia-siaan kerana manusia telah berdosa dan menjauhi Tuhan sehinggakan murka Tuhan menimpa kita.

Menunjukkan Jalan Keluar.

Hanya satu cara iaitu meninggalkan kejahatan dan didamaikan semula dengan Tuhan – menghormati dan mentaati hukum-hukumNya. Lantas memenuhi kewajipan manusia. Kesedaran ini mempertingkatkan lagi nilai buku Pengkhotbah yang melebihi semua hasil falsafah sehinggakan ia termasuk dalam ke 66 buah buku di dalam Alkitab. Ahli falsafah mengeluh tentang kepedihan dan kesia-siaan hidup ini tanpa menunjukkan jalan keluar daripada kesengsaraan hidup. Salomo yang menulis buku Pengkhotbah memperlihatkan kekelaman hidup tetapi dia juga membekalkan satu jawapan – takut akan Tuhan yang benar dan tunggal. Ia memberikan satu pengharapan dan pemahaman akan hidup kita.

Iman di dalam Yesus Kristus.

Tetapi Kitab Suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh kerana iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. (Galatia 3:2). Berdasarkan standard Alkitab, seluruh dunia “terkurung di bawah kekuasaan dosa”. Memandangkan manusia tidak dapat dibebaskan daripada cengkaman dosa, harapan tunggal untuk kita diselamatkan terletak dalam tangan Juru Selamat kita – Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah Firman yang menjelma menjadi manusia dan Dia adalah Tuhan Benar di syurga yang datang ke dalam dunia ini sebagai Juru Selamat kita.

D. Yesus Kristus Harapan Tunggal kita.

Semasa Yesus memberitakan Injil di dunia, Dia berseru kepada orang ramai,”Marilah kepadaKu, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu.” Penyelamatan bukanlah satu cara untuk melarikan diri dari dunia tetapi ia merupakan satu seruan agar kita dihubungkan dengan dunia ini. Tuhan ada rancangan untuk digenapkan oleh kita melalui kehidupan kita dengan keluarga dan komuniti. Di situlah Tuhan sekarang – dalam kehidupan harian kita – di situlah Dia memberi kuasa kepada kita untuk mengalahkan dunia ini.

Hai kawan-kawan yang mengingini Kebenaran, adakah anda letih lesu dan berbeban berat? Adakah anda menanggung penderitaan daripada jerih payah dan kesusahan dalam hidup anda di mana anda merasa hidup ini sia-sia belaka? Hanya Yesus Kristus yang dapat mengambil beban ini dari hati anda dan memberikan anda jiwa yang tenang – datanglah kepada Yesus sekarang.